Via practica 6/2010

Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Svalový kŕč je náhla mimovôľová a bolestivá kontrakcia svalu. Primárne (idiopatické) svalové kŕče, bez známej príčiny, sa vyskytujú u zdravých jedincov. Veľmi časté sú najmä u starších osôb a tehotných žien. Vznikajú najmä v noci ako nočné kŕče svalov dolných končatín. Sekundárne svalové kŕče sú zriedkavejšie. Spôsobujú ich viaceré rôzne príčiny: 1. Celkové ochorenia – diabetes mellitus, hypotyreóza, cirhóza, poruchy elektrolytov, renálna insuficiencia, atď. 2. Neurogénne ochorenia – radikulopatie, polyneuropatie, amyotrofická laterálna skleróza, spinálne amytrofie. 3. Svalové ochorenia – dystrofinopatie, metabolické myopatie, neuromyotónia, atď. 4. Liekmi a toxínmi indukované svalové kŕče – statíny, fibráty, diuretiká, alkohol, atď. Prvým krokom v diagnostike svalových kŕčov je odlíšenie, či ide o primárne alebo sekundárne kŕče. Liečba primárnych svalových kŕčov je symptomatická (antiepileptiká, magnézium, cvičenie, strečing). Pri sekundárnych svalových kŕčoch je rozhodujúca kauzálna, resp. patogenetická liečba základného ochorenia. V článku je uvedený prehľad o klinických prejavoch, patogenéze, diagnostike a liečbe svalových kŕčov.

Kľúčové slová: sval, primárne kŕče, sekundárne kŕče, patogenéza, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Muscle cramps in general practice

Muscle cramp is a sudden involuntary and painful shortening of muscle. Primary (or idiopathic) muscle cramps, without known cause, occur normally in healthy persons. They are very frequent especially in elderly and pregnant women, presenting usually at night as nocturnal leg cramps. Secondary muscle cramps are not so frequent. They are caused by multiple divers causes: 1. Systemic disorders – diabetes, hypothyroidism, cirrhosis, electrolyte disturbances, uremia, etc. 2. Neurogenic disorders – radiculopathies, polyneuropathies, motor neuron disease, spinal amyotrophies. 3. Muscle disorders – dystrophinopathies, metabolic myopathies, neuromyotonia, etc. 4. Drug and toxin induced cramps – statins, fibrates, diuretics, ethanol, etc. The first diagnostic step in a patient with muscle cramp is to find out if the cramps are of primary or secondary origin. Treatment of primary muscle cramps is empiric (antiepileptics, magnesium, stretching exercises). In patients with secondary muscle cramps the pathogenic therapy of underlying disease is of crucial importance. This paper covers the clinical presentation, pathogenesis, diagnosis and treatment of muscle cramps.

Keywords: muscle, primary cramps, secondary cramps, pathogenesis, diagnosis, treatment