Via practica 9/2009

Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Autor sa v článku formou súhrnného prehľadu zameriava na stresovú inkontinenciu moču (SUI – stress urinary incontinence) u žien. Prevalencia a incidencia inkontinencie moču (UI – urinary incontinence) sa signifikantne zvyšuje s pribúdajúcim vekom. SUI u starších osôb takmer vždy predstavuje multifaktoriálny problém. Podaný je stručný prehľad epidemiológie, pravdepodobnej etiológie a patofyziológie, diagnostiky a liečby stresového úniku moču u starších žien. Oproti pôvodným názorom sa zdá, že menopauza samotná sa nezdá byť rizikovým faktorom pre UI a čoraz viac sa diskutuje o význame hysterektómie pre vznik SUI. Pri prvom kontakte so ženou so SUI je potrebné urobiť základné diagnostické testy (anamnéza, zhodnotenie príznakov, mikčný denník v kombinácii s dotazníkmi, fyzikálne vyšetrenie – vrátane digitálneho rektálneho/vaginálneho vyšetrenia, vyšetrenie moču/krvi, stanovenie postmikčného reziduálneho moču, uroflowmetria a pod.). Ďalšie vyšetrenia (cystouretroskopia, rtg zobrazovacie metódy, urodynamické testy a pod.) sú indikované najmä vtedy, ak presná diagnóza SUI nebola stanovená (napr. pri neurogénnom močovom mechúre a pod.), alebo ak efekt liečby nie je dostatočný. Podaný je prehľad liečebných možností u starších žien so SUI.

Kľúčové slová: stresová inkontinencia moču, staršia žena, epidemiológia, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stress urinary incontinence in postmenopausal women

In the form of summary survey, the author of this report addresses the stress urinary incontinence (SUI) in women. The condition of urinary incontinence (UI) is far more prevalent in women and significant progress in incidence with the increase of age. SUI has multifactorial etiology in most cases of frail older patients. Author briefly reported about epidemiology, (possible) etiology and pathophysiology, diagnosis and therapy of SUI in older women. Contrary to previous belief, menopause per se does not appear to be a risk factor for UI and there is conflicting evidence regarding hysterectomy. The first contact a SUI woman has with healthcare providers should always focus on basic diagnostic tests (assessment of the patient’s history and symptoms, frequency/volume chart and special questionnaires, physical examination, digital rectal/vaginal examination, urinalysis, blood analysis, post void residual urine, uroflowmetry etc.). If an accurate diagnosis of the disease requires further investigation (e. g. complex situations, such as neuropathic bladder), or if the initial treatment has failed, specialized diagnostic management (cystourethroscopy, imaging, urodynamics etc.) may be become necessary. There are discussed all eventualities and perspectives (mostly) of conservative and interventional treatment of SUI in older women.

Keywords: stress urinary incontinence, older woman, epidemiology, diagnosis, therapy