Via practica 1/2006

Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu

MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský

Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu (IM) zahrňuje medicínske postupy a životosprávne opatrenia, ktoré majú viesť k redukcii komplikácií IM, rekurencii IM a zabráneniu progresie koronárnej aterosklerózy. Kardiovaskulárne príhody sú u pacientov so známou ICHS 5 – 7 krát častejšie ako u zdravého obyvateľstva . (1) Ovplyvnenie ich rizikových faktorov je hlavným cieľom, na ktorý sa v sekundárnej prevencii máme zamerať . Rizikové faktory ICHS možno rozdeliť na neodstrániteľné (vek, pohlavie, rodinná záťaž) a odstrániteľné: a) hlavné – hyperlipoproteinémia, artériová hypertenzia a fajčenie; b) vedľajšie – diabetes mellitus, obezita, telesná inaktivita, emočný stres a ďalšie.

Kľúčové slová: infarkt myokardu, rizikové faktory, kardiovaskulárne riziko, sekundárna prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SECONDARY PREVENTION IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Secondary prevention in acute myocardial infarction (AIM) includes medical approches and lifestyle changes, which should lead towards reduction of complications of AIM, recurrence of AIM and avoiding the progression of coronary aterosclerosis . There is a 5 – 7 fold higher risk of cardiovascular events in patients with documented coronary heart disease in comaprison with healthy population. The primary aim of the secondary prevention is the decreasing of the impact of the risk factors. Risk factors of the coronary heart disease which can not be eliminated (age, gender, family history) . Risk factors which can be eliminated: primary a): hyperlipoproteinaemia,arterial hypertension and smoking; secondary b): diabetes mellitus, obesity, physical inactivity, emotional distress and others.

Keywords: myocardial infarction, risk factors, cardiovascular risk, secondary prevention.