Via practica 3/2016

Psychológia v manažmente obezity

Mgr. Margita Fülleová

Obezita je významné až pandemicky sa vyskytujúce ochorenie, ktoré okrem zdravotných komplikácií vyvoláva aj psychické a sociálne problémy. V rovine psychickej sa pozitívne výsledky dosahujú kognitívno-behaviorálnou liečbou (KBT). Liečebný plán KBT sa má zameriavať na odstránenie nevhodných stravovacích návykov, na získanie vedomostí o nutričných hodnotách potravín, na zvýšenie fyzickej aktivity, na neschopnosť zredukovať svoju telesnú hmotnosť. V praxi sa používajú rôzne kognitívne techniky.

Kľúčové slová: obezita, multidisciplinárny manažment, kognitívno-behaviorálna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychology in the management of obesity

Obesity is an important and very commonly present disease, which has not only health complications, but psychologic and social problems, too. In the psychologic level positive results are achieved by cognitive-behavioural treatment (CBT). Therapeutic plan of CBT involves elimination of improper dietary habits, gaining knowledge about the nutritional values of the food, increasing physical activity, possibility for reduction of body weight. Several cognitive techniques are used in the practice.

Keywords: obesity, multidisciplinar management, cognitive-behavioural treatment