Via practica 4/2023

Priapizmus – diagnostika, akútna intervencia

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Priapizmus je porucha, pri ktorej si penis udržiava predĺženú erekciu bez primeranej stimulácie. Definície sa líšia, pokiaľ ide o trvanie, ale každá erekcia trvajúca štyri hodiny alebo dlhšie sa všeobecne považuje za túto diagnózu. Existujú tri základné kategórie: ischemický, neischemický a recidivujúci ischemický priapizmus. Ich odlíšenie je kľúčové pre ďalší postup. Článok prezentuje súčasný súhrnný pohľad na etiopatogenézu, diagnostiku a liečbu tohto urgentného stavu. Priapizmus je potrebné zodpovedne a rýchlo riešiť podľa aktuálnych medicínskych poznatkov a terapeutických možností. Veľa otázok je však zatiaľ nezodpovedaných. Obmedzené je najmä pochopenie momentu, v ktorom dochádza k ireverzibilnej nekróze hladkého svalstva kavernóznych telies v dôsledku priapizmu s nízkym prietokom, preto definitívna liečba oneskoreného alebo refraktérneho priapizmu zostáva kontroverzná. Na lepšie pochopenie tohto zriedkavého, ale zničujúceho stavu sú potrebné ďalšie štúdie.

Kľúčové slová: priapizmus, typy, etiopatogenéza, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Priapism – diagnosis, acute intervention

Priapism is a disorder in which the penis maintains a prolonged erection without adequate stimulation. Definitions vary as to duration, but any erection lasting four hours or longer is generally considered a diagnosis. There are three basic categories: ischemic, non-ischemic and recurrent ischemic priapism. Differentiating them is key to the next step. The article presents a current, comprehensive view of the etiopathogenesis, diagnosis and treatment of this urgent condition. Priapism needs to be dealt with responsibly and quickly according to current medical knowledge and therapeutic options. However, many questions are still unanswered. In particular, understanding of the time point at which irreversible corpora cavernosa smooth muscle necrosis occurs due to low-flow priapism is limited, so definitive treatment of delayed or refractory priapism remains controversial. More studies are needed to better understand this rare but devastating condition.

Keywords: priapism, types, etiopathogenesis, diagnosis, treatment