Via practica S3/2010

Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii

MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., MUDr. Ján Kriška, MUDr. Ján Rajec, PhD., prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Množstvo dôkazov dokladuje význam preventívnej farmakoterapie antitrombotikami pri prevencii náhlych tromboembolických príhod a na druhej strane existuje nezanedbateľné riziko pre pacienta. Krvácanie a ďalšie nežiaduce účinky často limitujú podávanie antitrombocytárnych liekov základnej línie. Známy je gastrointestinálny dyskomfort a provokácia astmatických záchvatov pri aspiríne. Lepšiu toleranciu má klopidogrel. Neadekvátna percepcia rizika môže negatívne ovplyvniť preskripčné rozhodovanie lekárov a adherenciu k liečbe u pacientov. V prehľadnom článku doplnenom príkladmi z cielených štúdií autori poukazujú na limity bezpečnosti vybraných liečiv.

Kľúčové slová: percepcia rizika, bezpečnosť liekov, adherencia ku terapii, antitrombotiká, aspirín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk perceptions in the antiaggregation preventive therapy

therapy in the reduction of acute vascular events. On the other hand, there is considerable risk associated with this therapy. Bleeding and other adverse drug reactions often limit the usage of the basic antiplatelet drug, that is aspirin. Clopidogrel has proved better tolerance as well as effectivity in this setting. The inadequate drug risk perception may negatively influence the prescriptive decisions of doctors and patients´ adherence to the treatment. The authors of the review article aimed to show the limits of the chosen drugs.

Keywords: risk perceptions, safety of drugs, adherence to the treatment, aspirin