Via practica 2/2024

Najvýznamnejšie novinky roku 2023 vo farmakologickom manažmente obezity

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

Celosvetovo je obezita považovaná za globálnu epidémiu až pandémiu, vo všetkých vekových kategóriách, s rozsiahlymi zdravotnými a socioekonomickými dôsledkami. Úspešný manažment obezity si často vyžaduje pridanie účinnej farmakologickej intervencie s cieľom udržať negatívnu energetickú bilanciu a udržať už zredukovanú hmotnosť. Uplynulý rok nám priniesol veľa noviniek a aj veľa nádeje, najmä vo farmakoterapii obezity, ktorej účinnosť sa začína približovať výsledkom bariatrickej/metabolickej chirurgie.

Kľúčové slová: farmakoterapia obezity, semaglutid, tirzepatid, orálny semaglutid, orforglipron, survodutid, retatrutid, bezpečnosť GLP-1 RA

The most significant news of the year 2023 in the pharmacology management of obesity

Worldwide, obesity is considered a global epidemic/pandemic, in all age categories, with extensive health and socioeconomic consequences. Successful management of obesity often requires the addition of an effective pharmacological intervention to maintain negative energy balance and maintain already reduced weight. The past year has brought us a lot of news and also a lot of hope, especially in the pharmacotherapy of obesity, the effectiveness of which is beginning to approach the results of bariatric/metabolic surgery.

Keywords: obesity pharmacotherapy, semaglutide, tirzepatide, oral semaglutide, orforglipron, survodutide, retatrutide, GLP-1 RA safety