Via practica S4/2007

METABOLICKÝ SYNDRÓM, KARDIOVASKULÁRNE A METABOLICKÉ RIZIKÁ

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Metabolický syndróm (MS) sa definuje klinicky ako nenáhodný spoločný výskyt porúch metabolizmu cukrov, zahrňujúci hraničnú glykémiu nalačno a porušenú glukózovú toleranciu, ako aj centrálnej obezity, dyslipidémie s charakteristickým zvýšením hladiny triacylglycerolov spolu so zníženou hladinou HDL lipoproteínov s vyššou denzitou a artériovej hypertenzie, ktoré sa podieľajú na zvýšenom riziku diabetes mellitus 2. typu a závažných kardiovaskulárnych chorôb, predovšetkým ischemickej choroby srdca. Inzulínová rezistencia spolu s kompenzačnou hyperinzulinémiou sa považujú za primárny etiopatogenetický faktor MS, ale nie za mechanizmus vysvetľujúci všetky asociované abnormality. V súčasnosti sú odporúčané rôzne diagnostické kritériá MS podľa SZO (1999), NCEP – ATPIII (2001), ACE/AACE (2003) a IDF (2005) a skúmajú sa nové rizikové faktory jeho kardiovaskulárnych a metabolických komplikácií.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, inzulínová rezistencia, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

METABOLIC SYNDROME, CARDIOVASCULAR AND METABOLIC RISK

Metabolic syndrome (MS) is defined as cluster of independent risk factors of type 2 diabetes mellitus and coronary heart disease, including impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance, as well as central obesity, dyslipidaemia with typical increasing of triglyceride levels and decreasing of high density lipoprotein levels and arterial hypertension. Insulin resistance together with compensatory hyperinsulinaemia are considered to be primary etiopathogenetic factors of MS, but not mechanism explaining all associated abnormalities. In these times there are different recommendations for diagnostic criteria of MS according to WHO (1999), NCEP – ATPIII (2001), ACE/AACE (2003) and IDF (2005) and new risk factors of its cardiovascular and metabolic complications are searched.

Keywords: metabolic syndrome, insulin resistance, diabetes mellitus type 2, cardiovascular risk.