Via practica 12/2005

Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Habdáková

Obezita aj diabetes mellitus patria k najčastejším ochoreniam modernej spoločnosti. V liečbe obézneho diabetika je potrebné zamerať sa najmä na liečbu obezity, predovšetkým zmenu životného štýlu, čo je aj základom prevencie diabetu. Zmena životného štýlu znamená znížiť kalorický príjem potravy a zvýšiť telesnú záťaž. Dôležitá je kognitívno-behaviorálna liečba obezity. Ak tieto postupy nie sú úspešné, možno použiť farmakoterapiu (sibutramin, orlistat, v blízkej budúcnosti rimonabant). V liečbe morbídnej obezity je nápomocná chirurgická liečba. Z orálnych antidiabetík sú najvhodnejšie metformin alebo thiazolidindiony. Z hľadiska metabolického syndrómu je nutná ešte aj antihypertenzívna liečba, najlepšie ACE-inhibítormi alebo sartanmi, hypolipidemická liečba, či už statínmi alebo fibrátmi. Liečba obézneho diabetika má byť multifaktoriálna a multidisciplinárna.

Kľúčové slová: obezita, diabetes mellitus, metabolický syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THERAPY OF OBESE PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Type 2 diabetes mellitus is strongly associated with obesity. Lifestyle modification is the cornerstone of both the prevention of type 2 diabetes in at risk overweight individuals and the treatment of obese patients with type 2 diabetes. Initial recommendations to any obese diabetic patient should include optimisation of the meal plan and enhancement of physical activity. Psychological approach may be helpful with cognitive-behavioral therapy. If we are unsuccessful, pharmacology therapy may be considered (sibutramin, orlistat, in the near future also rimonabant). If morbid obesity is present, there is possible role of bariatric surgery. For improving blood glucose control, agents decreasing insulin resistance (metformin or thiazolidindiones) are the first choice antidiabetic agents in obese patients with type 2 diabetes. Most obese diabetic patients have metabolic syndrome, therefore risk factors, such as arterial hypertension and dyslipidaemias must be also treated, the best choice of treatment are ACE inhibitors, angiotensin AT1-reeceptor antagonists, statins and fibrates. Therapy of obese diabetic patient must be multifactorial and multidisciplinary.

Keywords: obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome.