Via practica 9/2009

Liečba hypertenzie blokátormi receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Minárik, doc. MUDr. Martin Wawruch, CSc.

Antihypertenzívny účinok oboch v súčasnosti najpoužívanejších skupín liečiv ovplyvňujúcich renín-angiotenzín-aldosterónový systém (ACE-inhibítorov a AT-1 antagonistov) bol dostatočne preukázaný v minulosti. Obe skupiny liekov si tak našli svoje pevné postavenie v klinickej farmakoterapii. Okrem ich antihypertenzívneho účinku máme v súčasnosti dostatok dokladov o ich orgánovej ochrane (kardioprotekcii, nefroprotekcii, vaskuloprotekcii i oddialení manifestácie nového diabetu mellitus 2. typu pri ich použití v liečbe). Máme však už aj niektoré doklady o orgánovej ochrane i ďalšieho cieľového orgánu – mozgu. V skupine blokátorov receptorov pre angiotenzín II existujú však rozdiely aj v liečbe z pohľadu na plné terapeutické pokrytie počas celého dávkovacieho obdobia, rozdiely sú vo veľkosti použitých liečebných dávok, ale aj v dokázaných možnostiach pri orgánovej ochrane. Avšak pre svoju mimoriadnu dobrú znášanlivosť (profil vedľajších účinkov liečby je porovnateľný s placebom) sa táto skupina liečiv plne zaradila do liečebného arzenálu z hľadiska dlhodobej liečby vysoko rizikových pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému (1, 2).

Kľúčové slová: blokátory renín-angiotenzín-aldosterónového systému, orgánová ochrana, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Angiotensin II receptor blockers in antihypertensive therapy and organoprotection

Antihypertensive effects of both groups of drugs affecting the renin-angiotensin-aldosterone system (ACE-inhibitors and AT-1 antagonists) have been satisfactorily described in the past history. Both groups of drugs have a definite place in the clinical pharmacotherapy. Besides their antihypertensive properties we have at present enough evidence about their organoprotection (cardioprotection, nephroprotection, vasculoprotection and also prevention of new onset of type 2 diabetes mellitus in using them in therapy). There is also some evidence of organoprotection of other target organ – brain. Among the group of angiotensin II receptor blockers also differences from the point of view of full therapeutic coverage over the dosing interval, amount of used therapeutic dosages, but also of described organ protection effects. However as for their excellent tolerability (profile of side-effects is comparable to placebo) they are widely used as the therapeutic agents for high-risk patients with cardiovascular diseases (1, 2).

Keywords: blockade of renin-angiotensin-aldosterone system, organoprotection, therapy