Via practica 5/2020

Inkontinencia moču po operácii prostaty

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Inkontinencia moču (UI – urinary incontinence) je samovoľný, nedobrovoľný únik moču. UI nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života a je spojená s výrazným psychosexuálnym a finančným zaťažením. Existujú viaceré typy UI: urgentná (U – urgent; UUI), stresová (S – stress; SUI), zmiešaná (M – mixed; MUI), ischuria paradoxa a pod. UI je často komplikáciou operácie prostaty, ako je radikálna prostatektómia (RAPE) alebo transuretrálna resekcia prostaty (TURP). Etiológia postprostatektomickej UI (PPUI) môže byť multifaktorová. Tento článok stručne sumarizuje súčasné možnosti diagnostiky a stratégie liečby mužskej PPUI. PPUI je jednou z mála urologických chorôb, ktoré sú iatrogénne, a preto je možné ich predvídať a predchádzať im.

Kľúčové slová: postprostatektomická inkontinencia moču, etiológia, diagnóza, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urinary incontinence after prostate surgery

Urinary incontinence (UI) is a spontaneous, involuntary leak (loss) of urine. Urinary incontinence adversely affects health related quality of life and is associated with significant psychosexual and financial burden. There are several types of UI: urgent (UUI), stress (SUI), mixed (MUI), ischuria paradoxa and the like. UI is often a complication following prostate surgery, such as radical prostatectomy (RAPE) or transurethral resection of prostate (TURP). The etiology of postprostatectomy UI (PPUI) can be multifactorial. This article briefly summarizes current diagnostic and treatment strategies for male PPUI. PPUI is one of the few urologic diseases that is iatrogenic, and therefore predictable and perhaps preventable.

Keywords: postprostatectomy urinary incontinence, etiology, diagnosis, treatment