Via practica 2/2024

Hyperaktívny močový mechúr

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Hyperaktívny močový mechúr (OAB – overactive bladder) je nešpecifický komplex obťažujúcich príznakov spojených s uskladnením moču s pomerne slabo definovanou patofyziológiou, ale s výrazne negatívnym dopadom na kvalitu života. V článku je podaný súčasný pohľad na etiopatogenézu, rizikové faktory a možnosti liečby OAB. Nevyhnutnosťou je vylúčenie viacerých organických príčin hyperaktivity močového mechúra. Na základe pribúdajúcich poznatkov sa neustále hľadajú nové spôsoby spresnenia diagnostiky a zlepšenia liečebných výsledkov. Na začatie neinvazívnej (najmä medikamentóznej) terapie je potrebné splniť minimálne diagnostické požiadavky. V budúcnosti sa zrejme oveľa viac presadí efektívnejší, individualizovaný manažment, prispôsobený exaktnejšej fenotypizácii pacientov a predpokladá sa aj väčšie uplatnenie kombinovanej liečby s využitím modernej farmakoterapie a nových technológií.

Kľúčové slová: hyperaktívny močový mechúr, etiopatogenéza, rizikové faktory, diagnóza, diferenciálna diagnóza, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Overactive bladder

Overactive bladder (OAB) is a non-specific complex of annoying symptoms associated with urine storage with a relatively poorly defined pathophysiology, but with a significant negative impact on quality of life. The article presents a current view of the etiopathogenesis, risk factors and treatment options for OAB. It is necessary to rule out several organic causes of bladder hyperactivity. On the basis of increasing knowledge, new ways of improving diagnosis and improving treatment results are constantly being sought. Minimum diagnostic requirements must be met to initiate non-invasive (especially drug) therapy. In the future, a more efficient, individualized management adapted to a more exact phenotyping of patients will probably be promoted much more, and a greater application of combined treatment using modern pharmacotherapy and new technologies is also expected.

Keywords: overactive bladder, etiopathogenesis, risk factors, diagnosis, differential diagnosis, treatment