Via practica 11/2005

Diagnostika osteoporózy

MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Patrícia Hrúziková

Kostná denzitometria, predovšetkým v oblasti chrbtice a proximálneho femuru, je považovaná za najlepšiu metódu v klinickej praxi na diagnostiku osteoporózy. Správna interpretácia výsledkov denzitometrie vyžaduje pochopenie princípu merania a poznanie špecifičnosti a senzitivity použitej metódy merania. Mnoho rôznych faktorov môže ovplyvniť výsledok merania kostnej denzity. Dôsledné vylúčenie týchto faktorov zvýši senzitivitu merania a zabráni získaniu falošne negatívnych výsledkov. Náležitá diferenciálna diagnostika zníženej kostnej denzity ako aj správna diagnóza osteoporózy majú kľúčovú úlohu v klinickej praxi pri rozhodovaní o nasadení liečby.

Kľúčové slová: osteoporóza, diagnostika, denzitometria, riziko fraktúry, markery kostného obratu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS

Bone densitometry, especially in spine and proximal femur region, is regarded as the best method in clinical practice for the diagnosis of osteoporosis. Correct interpretation of densitometric results requires understanding of the measurement method and knowledge of the sensitivity and specificity of used technique. Numbers of factors may influence results of densitometric measurement. Consistent exclusion of these factors will increase the sensitivity of measurement and avoid false negative results. Proper differential diagnosis of low bone density and precise diagnosis of osteoporosis are key issues in clinical decision making about the treatment.

Keywords: osteoporosis, diagnosis, densitometry, fracture risk, bone turnover markers.