Via practica 1/2024

Diagnostika a manažment neurogénnych dysfunkcií dolných močových ciest u dospelých pacientov

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Neurourologické príznaky môžu byť spôsobené rôznymi chorobami a udalosťami ovplyvňujúcimi nervový systém ovládajúci dolné močové cesty. Výsledný klinický obraz závisí predovšetkým od lokalizácie a rozsahu neurologickej lézie. Neurogénna dysfunkcia dolných močových ciest býva spojená s množstvom aj život ohrozujúcich komplikácií, výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov a predstavuje výraznú ekonomickú záťaž pre každý zdravotnícky systém. Diagnostika je založená na anamnéze, fyzikálnom vyšetrení, zobrazovacích postupoch a urodynamickom vyšetrení. Ciele liečebného manažmentu zahŕňajú: zachovanie funkcie horných močových ciest, zlepšenie kvality života, kontrolu infekcie močových ciest a udržanie nízkotlakového močového mechúra, ktorý je kontinentný a schopný sa úplne vyprázdniť. V článku je podaný prehľad súčasných možností terapie pacientov s neurogénnou dysfunkciou dolných močových ciest.

Kľúčové slová: neurogénna dysfunkcia dolných močových ciest, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Diagnosis and management of neurogenic dysfunctions of the lower urinary tract in adult patients

Neuro-urological symptoms can be caused by various diseases and events affecting the nervous system controlling the lower urinary tract. The resulting clinical picture depends primarily on the location and extent of the neurological lesion. Neurogenic dysfunction of the lower urinary tract is often associated with a number of life-threatening complications, significantly worsens the quality of life of patients, and represents a significant economic burden for every healthcare system. Diagnosis is based on anamnesis, physical examination, imaging procedures and urodynamic examination. The goals of medical management include: preserving upper urinary tract function, improving quality of life, controlling urinary tract infection, and maintaining a low-pressure bladder that is continent and able to empty completely. The article provides an overview of current therapy options for patients with neurogenic dysfunction of the lower urinary tract.

Keywords: neurogenic dysfunction of the lower urinary tract, diagnosis, treatment