Via practica 4-5/2008

DIAGNOSTIKA A LIEČBA ALKOHOLOVÉHO POŠKODENIA PEČENE

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Alkoholové poškodenie pečene patrí na Slovensku medzi najčastejšie hepatálne ochorenia. Alkohol je po tabaku a hypertenzii na 3. mieste v rebríčku rizikových faktorov v Európe. Bezpečná denná dávka alkoholu pre muža je menšia ako 40 g, pre ženu nižšia ako 20 g. V ambulancii poskytuje najrýchlejšiu diagnózu alkoholovej závislosti dotazník CAGE. O zvýšenej konzumácii alkoholu svedčia zvýšené hodnoty GMT, MCV, IgA, pomer AST/ALT väčší ako 2 a bezsacharidový transferín. Základom liečby je dosiahnutie abstinencie s pomocou psychiatra. Všetky ostatné postupy sú podporné. Z prognostických markerov je užitočný Maddreyho index na voľbu kortikoidnej liečby pri alkoholovej hepatitíde. Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom dlhodobého udržania. Pri odstránení abúzu sa prognóza jasne zlepšuje.

Kľúčové slová: alkoholové poškodenie pečene, diagnostika, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ALCOHOLIC LIVER DISEASE

Alcohol liver lesion is the most common liver disease in Slovakia. Alcohol is on the 3rd place among risk factors in Europe (after tobacco and hypertension). Save daily dosage of alcohol is less than 40 g for man and less than 20 g for woman. The most rapid diagnosis of alcohol dependence offers CAGE questionnaire. Increased levels of GMT, MCV, IgA, ratio AST/ALT more than 2 and carbohydrate-deficient transferrin are markers of higher alcohol consumption. The basis of the treatment is achieving of abstinence with help of psychiatrist. Other methods are only supportive. Maddrey index is useful in decision of corticoid treatment in alcoholic hepatitis. Liver transplantation is the last chance and it is possible after 6-month abstinence interval. Prognosis is much better, when abuse is closed.

Keywords: alcohol liver lesion, diagnosis, treatment, prognosis.