Via practica 5/2022

Chronobiologické aspekty liečby artériovej hypertenzie

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Porucha cirkadiánneho rytmu krvného tlaku, charakterizovaná nedostatočným poklesom krvného tlaku v nočných hodinách (non-dipping) alebo jeho zvýšením v porovnaní s dennou fázou merania krvného tlaku (rising), je spojená so závažnejším stupňom ochorenia a vedie k akcelerovanému poškodeniu cieľových orgánov. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) umožňuje sledovať cirkadiánnu variabilitu krvného tlaku so stanovením diurnálneho indexu. Poskytuje tiež nenahraditeľné informácie o účinnosti farmakoterapie vo vzťahu k redukcii hodnôt krvného tlaku, trvaní účinnosti liekov v priebehu času (chronofarmakologické aspekty) a vplyve liečby na variabilitu krvného tlaku. Podľa viacerých štúdií je nočný krvný tlak lepším prediktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality než denné hodnoty krvného tlaku, pričom zachovaný diurnálny rytmus je asociovaný so signifikantne lepšou prognózou. Záujem o problematiku chronobiologických aspektov liečby artériovej hypertenzie zvýšili výsledky štúdie Hygia (Hygia chronotherapy trial). Výsledky tejto štúdie však odborná verejnosť podrobila kritickej analýze, ktorá odhalila mnoho i principiálnych nedostatkov, takže paušálna medikácia antihypertenzív vo večerných hodinách, ako odporúčali autori tejto štúdie, bola zamietnutá.

Kľúčové slová: ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK), diurnálny rytmus krvného tlaku, dipping, prognóza, Hygia chronotherapy trial

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronobiological aspects of arterial hypertension treatment

Circadian blood pressure rhythm disturbances, characterized by an insufficient decrease in blood pressure at night (non-dipper) or an increase compared to the daily phase of blood pressure measurement (riser), are associated with a more severe degree of disease and lead to accelerated damage to target organs. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) allows monitoring of circadian blood pressure variability with diurnal index determination. It also provides essential information on the effectiveness of pharmacotherapy in relation to the reduction of blood pressure, the duration of drug efficacy over time (chronopharmacological aspects) and the effect of treatment on blood pressure variability. According to several studies, nocturnal blood pressure is a better predictor of cardiovascular morbidity and mortality than daily blood pressure values, whereas the maintained diurnal rhythm is associated with a significantly better prognosis. The results of the Hygia chronotherapy trial have increased interest in the chronobiological aspects of arterial hypertension treatment. However, the results of this study were critically analyzed by the professional public, which revealed many, even principal, shortcomings, so that the flat-rate medication of antihypertensives in the evening, as recommended by the authors of this study, was rejected.

Keywords: ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), diurnal rhythm of blood pressure, dipping, prognosis, Hygia chronotherapy trial