Via practica 12/2005

Ambulantná liečba obezity

MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová

Obezita sa pre vysokú prevalenciu a spojenie s komplikáciami, znižujúcimi kvalitu života a zvyšujúcimi morbiditu a mortalitu populácie, stáva popredným zdravotným problémom modernej civilizácie. Liečba obezity je dlhodobá a charakterom viazaná prevažne na ambulantné postupy. Zvládnutie jej dopadu na populáciu si vyžaduje vhodný manažment, reálne stanovenie cieľov, vhodný výber diagnostických a liečebných metód a ich časovanie, ale tiež primerané opatrenia zo strany štátnej zdravotnej politiky, čo poukazuje na šírku problematiky. Obezita si pre potenciálnu polymorbiditu, ktorá je s ňou asociovaná, vyžaduje multidisciplinárny prístup v každej fáze intervencie. Obézny pacient s komplikáciami choroby patrí k najťažším pacientom internej medicíny.

Kľúčové slová: obézny pacient, vyšetrenie, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRACTICAL AMBULANTORY THERAPY OF OBESITY

Obesity, because of its connection to complications lowering the life quality and highering the morbidity and mortality population rate, has become one of the worst problems of modern society. The treatment of obesity requires much time and consists largely of praxis procedures. In order to decrease the impact of obesity on the population we require efficient management, realistic goals, adequate diagnostic and treatment methods but also efficient health policy (which indicates the depth of the problem). Obesity, because of the potential polymorbidity related to it, requires multidisciplinar reasoning in each of the intervention phases. A deseased obese patient is one of the most difficult internal patient types.

Keywords: obese patient, evaluation, therapy.