Via practica 5/2022

Akútne skrótum

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Akútne skrótum je urgentný stav, ktorý zahrnuje viaceré akútne ochorenia postihujúce miešok a/alebo intraskrotálne orgány. Etiopatogeneticky je možné rozlíšiť ischemické, infekčné, úrazové, nádorové, ale aj idiopatické akútne choroby. Diagnostika akútneho skróta vyžaduje dôkladnú anamnézu, starostlivé klinické, fyzikálne, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. Povinná je ultrasonografia mieška so zhodnotením intraskrotálneho obsahu na oboch stranách. Rýchle a presné odlíšenie vyvolávajúceho stavu je predpokladom efektívneho manažmentu s minimalizáciou nepríjemných komplikácií a niekedy aj rizika úmrtia.

Kľúčové slová: akútne skrótum, etiopatogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute scrotum

Acute scrotum is an emergency that involves several acute diseases affecting the scrotum and/ or intrascrotal organs. Etiopathogenetically is possible to distinguish between ischemic, infectious, traumatic, tumor, but also idiopathic acute illnesses. Diagnosis of acute scrotum requires a thorough medical history, careful clinical, physical, laboratory, and imaging examinations. Ultrasonography of the scrotum with evaluation of intrascrotal content on both sides is mandatory. Fast and accurate differentiation of the initiating condition is a prerequisite for effective management with the minimization of unpleasant complications and sometimes the risk of death.

Keywords: acute scrotum, etiopathogenesis, diagnosis, differential diagnosis, treatment