Via practica 6/2013

Akútna bolesť hlavy

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Akútna bolesť hlavy môže byť prejavom primárnych bolestí hlavy, pri ktorých sa nezisťuje žiadna štrukturálna lézia. Najčastejšími formami primárnych bolestí hlavy sú migréna, epizodická tenzná cefalea a cluster headache. Sekundárna bolesť hlavy je príznakom určitej štrukturálnej lézie, organického intrakraniálneho alebo extrakraniálneho ochorenia. Najčastejšími príčinami sekundárnych bolestí hlavy sú subarachnoidálne krvácanie, intracerebrálne krvácanie, epidurálny a subdurálny hematóm, primárne mozgové nádory, metastázy a neuroinfekcie. Tieto stavy môžu vážne ohroziť zdravie a často aj život pacienta. Nutná je ich včasná diagnostika a liečba. V diferenciálnej diagnostike sekundárnych bolestí hlavy je dôležité hodnotenie varovných signálov, tzv. red flags. Článok poukazuje na základné princípy diagnostiky a liečby primárnych a sekundárnych bolestí hlavy.

Kľúčové slová: akútna bolesť hlavy, primárne bolesti hlavy, sekundárne bolesti hlavy, varovné signály (red flags), diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute headache

Acute headaches are mostly a symptom of primary headache disorders without any clear underlying cause. The most common primary headache disorders are migraine, tension-type headache and cluster headache. Secondary headaches are symptoms of a certain structural lesion or organic disorder intracranially or extracranially. Secondary headaches are caused by numerous underlying disorders, including subarachnoid hemorrhage, intracerebral hemorrhage, epidural and subdural hematoma, primary cerebral tumours, metastases and neuroinfections. These disorders are health or life threatening, and early diagnosis and prompt treatment are needed. Evaluation of warning signals (red flags) is very important in differential diagnosis of secondary headache disorders. The paper focuses on basic principles in diagnosis and treatment of primary and secondary headache disorders.

Keywords: acute headache, primary headache disorders, secondary headache disorders, warning signals (red flags), diagnosis, treatment.