Vaskulárna medicína 2/2023

Ruptúra aneuryzmy brušnej aorty s aortokaválnou fistulou – kazuistika

MUDr. Ľubomír Bódiš, MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Úvod: Pod pojmom aneuryzma rozumieme patologické rozšírenie cievy s jasne definovanými hranicami. Ruptúru aneuryzmy brušnej aorty radíme medzi náhle príhody brušné, bezprostredne ohrozujúce život pacienta. Aortokaválnu fistulu definujeme ako komunikáciu medzi aneuryzmou abdominálnej aorty a véna cava inferior spôsobenú eróziou steny véna cava inferior samotným vakom aneuryzmy. Opis prípadu: V našej kazuistike prezentujeme prípad pacienta s ruptúrou aneuryzmy brušnej aorty s pridruženou komplikáciou – aortokaválnou fistulou. Vďaka dôslednej predoperačnej diagnostike sme včasne identifikovali túto komplikáciu a mohli sa pripraviť na bezpečnú realizáciu operačného zákroku. Záver: U pacientov s aneuryzmou brušnej aorty s pridruženou aortokaválnou fistulou sú často v popredí jasné klinické známky naznačujúce túto diagnózu. Na potvrdenie aortokaválnej fistuly je nutné doplniť diagnostické zobrazovacie vyšetrenie, najčastejšie CT angiografia. V prípade nevyhnutného operačného zákroku tak dokážeme predísť mnohým komplikáciám.

Kľúčové slová: aneuryzma brušnej aorty, aortokaválna fistula, ruptúra

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rupture of an abdominal aortic aneurysm with aortocaval fistula

Introduction: Under the term aneurysm we understand the pathological expansion of a vessel with clearly defined boundaries. Rupture of an abdominal aortic aneurysm is classified as a sudden abdominal event, immediately threatening the patient‘s life. We define an aortocaval fistula as a communication between aneurysm and vena cava inferior, caused by erosion of the vena cava inferior wall by the aneurysm sac itself. Case description: In our case report, we present the case of a patient with a ruptured abdominal aortic aneurysm with an associated complication - an aortocaval fistula. Thanks to rigorous preoperative diagnosis, we identified this complication in time, and were able to prepare for a safe operation. Conclusion: In patients with abdominal aortic aneurysm with associated aortocaval fistula, there are often clear clinical signs in the foreground, indicating this diagnosis. To confirm an aortocaval fistula, it is necessary to complete a diagnostic imaging examination, most often a CT angiography. In case of necessary surgery, we can thus prevent many complications.

Keywords: abdominal aortic aneurysm, aortocaval fistula, rupture