Vaskulárna medicína 1/2015

Paradoxná embolizácia do koronárnej artérie ako prvý prejav tromboembolickej choroby – kazuistika

MUDr. Branislav Ivan, MUDr. Peter Koiš, MUDr. Pavel Vahala, PhD.

Hĺbková venózna trombóza je vážne ochorenie potenciálne ohrozujúce život pacienta. Vo väčšine prípadov sa trombus vytvorí v žilách dolných končatín. Vzniká tým možnosť pľúcnej embólie. Paradoxná embolizácia je špeciálny a raritný typ embolizmu, ktorý sa môže prejaviť, ak sa časť žilového trombu premiestni do systémovej cirkulácie. Práca opisuje kazuistiku mladého pacienta s paradoxnou embolizáciou do vetvy pravej koronárnej artérie s vývojom akútneho srdcového infarktu.

Kľúčové slová: paradoxná embolizácia, trombóza, pľúcna embólia, akútny srdcový infarkt.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paradoxical embolism to coronary artery as a first manifestation of thromboembolic disease – case report

Deep vein thrombosis is a very serious disease, potentionally life-threatening. In most cases is thrombus formed in the veins of lower extremities. It causes a possibility of pulmonary embolism. Paradoxical embolism is a special and rare type of embolism, which occurs when the part of venous thrombus moves to the systemic arterial circulation. This case report presents a young patient with paradoxical embolism to the branch of right coronary artery with the development of acute myocardial infarction.

Keywords: paradoxical embolism, thrombosis, pulmonary embolism, acute myocardial infarction.