Vaskulárna medicína 1/2023

Odporúčanie antitrombotickej profylaxie u pacientov s COVID-19 vydané Slovenskou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Ochorenie COVID-19 je spôsobené novým koronavírusom (SARS-CoV-2), ktoré je vysoko nákazlivé ochorenie. Prvýkrát sa objavilo v decembri 2019 vo Wuhan v provincii Hubei v Číne. Väčšina infikovaných pacientov má mierne príznaky vrátane horúčky, únavy a kašľa. Ale v závažných prípadoch môže ochorenie rýchlo progredovať a rozvinúť sa až do syndrómu akútnej respiračnej tiesne, septického šoku, metabolickej acidózy a koagulopatie. Okrem toho sa nový koronavírus spája so zvýšeným rizikom vaskulárnej tromboembolickej choroby. Riziko je obzvlášť vysoké pre pľúcnu embóliu (PE) a hlbokú žilovú trombózu do 7 dní od pozitívneho testu. Riziko PE je významne zvýšené až 56 dní od testu. K venóznej trombóze vedú tri hlavné faktory: poškodenie endotelu, venostáza a hyperkoagulačný stav. Presné patofyziologické mechanizmy ešte stále nie sú úplne vysvetlené. Vzhľadom na nedostatok jasných usmernení a neustále sa objavujúce nové údaje navrhla Slovenská spoločnosť pre trombózu a hemostázu odporúčania na prevenciu a manažment venóznych tromboembolických príhod.

Kľúčové slová: COVID-19, odporúčania, trombóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recommendation of antitrombotic prophylaxis in patients with COVID-19 issued by the Slovak society for thrombosis and hemostasis

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), caused by a novel coronavirus (SARS-CoV-2), is a highly contagious disease that appeared in Wuhan, Hubei province of China in December 2019. Most of the infected patients have mild symptoms including fever, fatigue, and cough. But in severe cases, patients can progress rapidly and develop the acute respiratory distress syndrome, septic shock, metabolic acidosis, and coagulopathy. Furthermore, the novel coronavirus has been associated with an increased risk of vascular thromboembolic disease. The risk is particularly high for pulmonary embolism (PE) and deep vein thrombosis in the 7 days after a positive test and risk of PE is significantly elevated up to 56 days after a positive test. Three main factors lead to venous thrombosis: endothelial damage, venous stasis, and a hypercoagulable state. The exact pathophysiological mechanisms underlying the increased risks of thrombosis in COVID-19 are not yet fully explained. Given the lack of clear guidelines and constantly emerging data, the Slovak Society for Thrombosis and Haemostasis suggested recommendations for the prevention and management of venous thromboembolic events.

Keywords: COVID-19, guidelines, thrombosis