Vaskulárna medicína 2/2014

Mladý pacient s recidivující hlubokou žilní trombózou – příčiny a následky

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Kazuistika popisuje komplikovaný průběh žilní tromboembolické nemoci. Mladý muž byl hospitalizován na našem pracovišti v roce 2003 se suspektní recidivou hluboké žilní trombózy. Sonograficky byly popsány trombotické změny různého stáří v hlubokém žilním systému obou dolních končetin a na doplněné flebografii i starší uzávěry žil v pánvi. Zahájili jsme léčbu nízkomolekulárním heparinem s převodem na warfarin, po warfarinu však došlo k vývoji polékové hepatopatie. Navíc byl prokázán závažný kombinovaný trombofilní stav. Zvolili jsme dlouhodobou antikoagulační léčbu nízkomolekulárním heparinem. Během dalšího sledování byl nemocný několikrát ambulantně léčen pro bércový vřed, vzniklý v souvislosti s pokročilým potrombotickým syndromem. Od roku 2012 je pacient na dlouhodobé orální antikoagulační léčbě rivaroxabanem.

Kľúčové slová: hluboká žilní trombóza, trombofilní stav, antikoagulační léčba, potrombotický syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Young patient with recurrent deep vein thrombosis – causes and consequences

The article describes a case report of a complicated course of venous thromboembolic disease. A young man was hospitalized in our department in 2003 with suspected recurrence of deep vein thrombosis. Ultrasonograpy found multiple thrombotic changes in the deep veins of both legs, probably of various duration. X-ray venography revealed chronic venous occlusion in pelvic veins bilaterally. We started administration of low-molecular-weight heparin with transition to warfarin. However, drug-induced liver damage occurred as a consequence of warfarin use. Moreover, we confirmed a strong combined hypercoagulable state. We recommended a long-term anticoagulation with low-molecular-weight heparin. During follow-up, the patient has been several times treated for leg ulcer, associated with advanced postthrombotic syndrome. Since 2012, he has been on long-term oral anticoagulation with rivaroxaban.

Keywords: deep vein thrombosis, hypercoagulable state, anticoagulation, postthrombotic syndrome.