Vaskulárna medicína 3-4/2017

Manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení u starších pacientov s hemofíliou A

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Hoci hemofília sa predovšetkým prejavuje krvácaním, táto porucha nebráni vzniku kardiovaskulárnych komplikácií. Ich rozvoj – najmä vznik artériovej alebo venóznej trombózy či infarktu myokardu, ako aj potreba prevencie ischemickej cievnej mozgovej príhody (iCMP) u pacientov s fibriláciou predsiení u pacientov s vrodenými krvácavými poruchami si získali významnú pozornosť. V súčasnosti nie sú dostupné odporúčania antitrombotickej liečby u postihnutých jedincov založené na dôkazoch. Takýto manažment vrátane antikoagulačnej liečby musí preto brať do úvahy možnosť krvácania u pacientov, ktorí už toto riziko majú a súčasne zvažovať riziko dôsledkov neliečenia trombotickej epizódy. Autori predstavujú článok diskutujúci o manažmente vybraných kardiovaskulárnych komplikácií u pacientov s hemofíliou s osobitým zameraním na trombózu a úprimne dúfajú, že tento prehľadový článok prispeje k porozumeniu súčasných vedomostí o danej problematike.

Kľúčové slová: hemofília, kardiovaskulárne komplikácie, trombóza, antitrombotická liečba, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of selected cardiovascular diseases in older patients with haemophilia A

Even though haemophilia predominantly causes the development of bleeding symptoms, this disorder does not prevent from cardiovascular events. Actually, their development - namely arterial or venous thrombosis, or myocardial infarction, as well as and the need of prevention of ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation in patients with inherited bleeding disorders have drawn significant attention. There are no evidence-based guidelines for antithrombotic therapy in affected individuals. Thus, such management including anticoagulant treatment must weigh a risk of haemorrhage in a patient who is already at increased risk and the consequences of not treating the thrombotic episode. The authors present the article discussing the management of cardiovascular complications in patients with haemophilia with special focus on thrombosis and sincerely hope that this review will contribute to the current understanding of the present knowledge about these issues.

Keywords: haemophilia, cardiovacular complications, thrombosis, antithrombotic treatment, management