Vaskulárna medicína 2/2023

Iatrogénne poranenia po arteriálnych endovaskulárnych výkonoch a ich manažment

MUDr. Martin Pribula, MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Michal Ivanko, MUDr. Roman Tlacháč, MUDr. Lukáš Petričko

V posledných rokoch došlo k významnému zvýšeniu miniinvazívnych endovaskulárnych techník, no s ním narastá aj počet asociovaných cievnych komplikácií. Bez ohľadu na miesto prístupu môže dôjsť k arteriálnej perforácii alebo trombóze, ktorá môže ohroziť končatinu, resp. môže byť fatálna, ak nie je manažment promptný. Včasné rozoznanie a promptný manažment znižujú morbiditu a mortalitu týchto komplikácií. Materiál a metódy: Naša štatistika vychádza zo súboru pacientov hospitalizovaných na Oddelení cievnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Martin v rokoch 2018 až 2022. V tomto článku bližšie analyzujeme druhy komplikácií, spôsob chirurgickej liečby, ako aj potrebu liečby medikamentózne indukovanej hemoragickej diatézy, morbiditu a mortalitu v danom súbore. Zo súboru boli vylúčení pacienti, ktorých komplikácie boli riešené endovaskulárne. Výsledky: Z celkového počtu 11 053 endovaskulárnych arteriálnych výkonov bolo prítomných 71 komplikácií, ktoré boli riešené chirurgicky. Záver: Angiochirurgická liečba komplikácií predstavuje štandardný postup. Terapiu však výrazne komplikujú závažné komorbidity, pre ktoré pacient podstúpil endovaskulárny výkon a súčasná potreba agresívnej antiagregačnej medikácie s iatrogénne navodenou hemoragickou diatézou.

Kľúčové slová: endovaskulárna terapia, komplikácie, stenting, cievne poranenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Iatrogenic injuries after arterial endovascular procedures and their management

Introduction: In the last years there has been an increase in mini -invasive endovascular techniques. With this increase the is also a higher rate of endovascular complications. Regardless of the access site, arterial perforation or thrombosis may occur, that may be limb threatening or fatal if not treated promptly. The early recognition of such complications and management result in lower morbidity and mortality. Materials and methods: Our statistical analysis results from a pool of patients that were treated at the University hospital in Martin between 2018 – 2022. In this article we analyze the types of complications, the method of surgical treatment and also the treatment of hemorrhagic states. Morbidity and mortality are also present. Patients whose complications were treated endovascularly were excluded. Results: Of 11053 endovascular arterial procedures, 71 complications were present that were treated by open surgery. Conclusion: Treatment of endovascular complications by means of open vascular surgery remains a standard method. The therapy however is complicated by severe comorbidities and the need of aggressive antiplatelet therapy with iatrogenic induced bleeding.

Keywords: endovascular therapy, complications, stenting, vascular injury