Vaskulárna medicína 4/2010

Hypertenzia v pľúcnom riečisku

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Hypertenzia v pľúcnom riečisku, teda pľúcna hypertenzia (PH) znamená taký hemodynamický a patofyziologický stav, pri ktorom je v a. pulmonalis počas pravostrannej katetrizácie srdca v pokoji stredný tlak ≥ 25 mmHg. Takýto stav sa vyskytuje pri širokom spektre chorôb, prevažne progresívne prebiehajúcich a problematicky liečiteľných. Syndróm PH sa podľa aktuálnej klasifikácie delí na 5 skupín (pľúcna artériová hypertenzia, PH pri chorobách ľavého srdca, PH pri respiračných chorobách, chronická tromboembolická PH, PH s nejasným mechanizmom) tak, aby klinické jednotky v každej skupine mali podobnú patogenézu, histologický nález, klinický obraz a liečbu. Pokroky v poznaní patofyziologických mechanizmov a faktorov rizikových pre vznik PH otvorili nové horizonty terapeutického ovplyvnenia v podobe špecifickej liečby. Primárny záchyt pestrej palety chorôb, ktorá sa spája s PH, je v rukách širokej odbornej verejnosti, avšak špecifiká diagnostiky a liečby viažu manažment PH do expertných centier – na Slovensku lokalizovaných na pôde kardiocentier.

Kľúčové slová: pľúcna hypertenzia, klasifikácia, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypertension in pulmonary circulation

Hypertension in pulmonary circulation, e.g. pulmonary hypertension (PH) has been defined as a hemodynamic and pathophysiological state with an increase in mean pulmonary arterial pressure ≥ 25 mmHg at rest assessed by right heart catheterization. This state can be found in multiple clinical conditions. Generally is PH severe, progressive and problematically curable disease. The syndrome of PH is according to actual classification divided in 5 groups (pulmonary arterial hypertension, PH due to left heart disease, PH due to respiratory diseases, chronic thromboembolic PH, PH with unclear mechanisms) with similar pathogenesis, histological finding, clinical picture and treatment. With increased knowledge of underlying pathofysiologic mechanisms disease management (specific therapy) is continuing to evolve. The primary detection of the wide spectrum of diseases associated with PH lies in broad medical specialities. Because of particularities of diagnostics and treatment is necessary to concentrate the management of PH in expert centres, in our country in heart centres.

Keywords: pulmonary arterial hypertension, classification, diagnosis, treatment