Vaskulárna medicína 2/2013

Feochromocytóm

MUDr. Viera Kosmálová, PhD.

Feochromocytóm predstavuje pomerne zriedkavú klinickú jednotku v rámci ochorení na vysoký krvný tlak, avšak spomedzi sekundárnych foriem hypertenzie je častokrát definitívne riešiteľný. Preto správna a včasná diagnostika s následným operačným riešením znamená významný prínos pre pacienta a môže viesť k jeho úplnému uzdraveniu. Feochromocytóm je tumor produkujúci katecholamíny, vychádzajúci z chromafinného tkaniva drene nadobličiek (samotný feochromocytóm), prípadne z extraadrenálneho tkaniva (paraganglióm). Diagnostika tohto ochorenia je pomerne jednoduchá, ak sa na uvedené ochorenie myslí. Spočíva v detekovaní vysokej hladiny katecholamínov a ich metabolitov v plazme a/alebo v moči. V prípade vysokej pozitivity nasledujú zobrazovacie metódy (USG, CT, MRI, 123MIBG, PET, Octreoscan). Následné operačné riešenie – adrenalektómia – vyžaduje dôslednú predoperačnú, peroperačnú, ale aj postoperačnú starostlivosť.

Kľúčové slová: feochromocytóm, paraganglióm, katecholamíny, metanefrín, normetanefrín, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pheochromocytoma

Pheochromocytoma is relatively rare clinical unit of high blood pressure diseases, but as secondary form of hypertension is very often definitely curative. That´s why soon and approptiate diagnosis of the disease is desirable. Pheochromocytoma is catecholamine secerning tumor, which generates from chromafine cells of adrenocortex, or from extraadrenal chromafine tissue (paraganglioma). Diagnosis is relatively not difficult, when thinking of the disease. Typical clinical features, catecholamine and their metabolits hyperproduction in urine and/or plasma is navigation to diagnosis. In case of 2-3 times greater production of these hormons, imaging methods like ultrasonography, CT scan, MR scan, 123 I-MIBG scan, PET, octreoscan are to provide. Adrenalectomy is the next step which exigent correct pre-, peri- and post-operative care.

Keywords: pheochromocytoma,paraganglioma, catecholamins, metanephrin, normetanephrin, diagnosis, therapy.