Vaskulárna medicína 3/2010

Claudicatio intermittens – dôležitý marker systémovej aterosklerózy

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Claudicatio intermittens je hlavným symptómom periférneho artériového ochorenia končatín. Súčasne je aj dôležitým prejavom systémovej aterosklerózy. Napriek skutočnosti, že diagnostika periférneho artériového ochorenia končatín vyžaduje iba jednoduché, neinvazívne a nie drahé diagnostické metódy, je ochorenie nedostatočne diagnostikované a často prebieha neliečené. Čím nižší je členkovo-brachiálny tlakový index, tým väčšie je riziko vzniku závažných vaskulárnych príhod (napríklad infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody). Správnou liečbou možno zabrániť progresii periférneho artériového ochorenia končatín, ako aj znížiť ostatné závažné komplikácie systémovej aterosklerózy, vrátane kardiovaskulárnej smrti. V práci sa rozoberá diagnostika a liečba intermitentnej klaudikácie.

Kľúčové slová: claudicatio intermittens, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Claudicatio intermittens – an important marker of systemic atherosclerosis

Claudicatio intermittens is the major symptom of peripheral arterial disease of extremities. At the same time it is an important manifestation of systemic atherosclerosis. In spite of the fact that the diagnosis of peripheral arterial disease of extremities requires only simple, non-invasive, and inexpensive diagnostic methods, the disease is still underdiagnosed and often goes untreated. The lower the ankle-brachial pressure index, the greater the risk of serious vascular events (e.g. myocardial infarction, stroke). Proper treatment prevents the progression of peripheral arterial disease of extremities as well as reduces other complications of systemic atherosclerosis, including cardiovascular death. Diagnosis and treatment of intermittent claudicatio is discussed in this article.

Keywords: claudicatio intermittens, diagnosis, treatment