Urologie pro praxi 2/2022

Primárny karcinóm močovej rúry

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Primárne karcinómy močovej rúry (PKMR) sú zriedkavé a predstavujú menej ako 1 % malignít urogenitálneho systému. Väčšina údajov sa opiera o štúdie s malým počtom pacientov alebo kazuistické hlásenia. PKMR sa vyskytujú častejšie u mužov a líšia sa podľa miesta a histologického podtypu. Symptómy pacientov často zahŕňajú obštrukciu moču, iritačné mikčné príznaky alebo hematúriu. Medzi rizikové faktory patria uretrálne striktúry, chronické podráždenie močovej rúry, ožarovanie, vírus ľudského papilómu a divertikulá uretry (u žien). Väčšina PKMR je lokalizovaná; avšak u 30 % až 40 % pacientov sa vyskytujú metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách. Štádium a anatomická lokalizácia PKMR sú rozhodujúce pre výber spôsobu liečby a sú hlavnými determinantami prognózy a prežitia. Hoci chirurgia a aktinoterapia predstavujú liečebné možnosti pre skoré štádiá alebo pre distálne lokalizované PKMR, pokročilé štádiá a proximálne PKMR vyžadujú multimodálnu terapiu na optimalizáciu prežitia. Potrebné sú ďalšie skúsenosti a multidisciplinárna spolupráca lekárov viacerých odborností.

Kľúčové slová: primárny karcinóm močovej rúry, diagnostika, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary urethral carcinoma

Primary urethral carcinomas (PUCs) are rare and account for less than 1 % of genitourinary cancers. Most of the data rely on studies with small numbers of patients or case reports. PUCs occur more commonly in men, and differ by location and histologic subtype. Patients symptoms often include urinary obstruction, irritative voiding symptoms, or hematuria. Risk factors include urethral strictures, chronic irritation of urine tube, radiation treatment, human papilloma virus, and urethral diverticula (females). Most PUCs are localized; however, 30 % to 40 % of patients present with regional lymph node metastasis. Stage and anatomic location of the PUCs guide the choice of treatment modality and are the main determinants of prognosis and survival. Although surgery and radiation treatment are options for early stage or distal urethral disease, advanced stage and proximal PUCs require multimodal treatment to optimize survival. There are needed further experience and multidisciplinary cooperation of doctors of more expertise.

Keywords: primary urethral carcinoma, diagnosis, therapy.