Urologie pro praxi 1/2019

Hematospermia

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Hematospermia alebo hemospermia (HS) je definovaná prítomnosťou krvi v ejakuláte. Obvykle je to izolovaný príznak; môže sa však vyskytnúť v súvislosti s hematúriou, dyzúriou a/alebo skrotálnou bolesťou. Často vyvoláva u pacienta značnú úzkosť a býva pre neho až desivá. Jedna epizóda HS sa zvyčajne považuje za benígnu záležitosť a riziko prítomnosti malignity je nízke. HS zostáva príznakom, ktorý je ťažké liečiť, najmä ak je opakovaná alebo pretrvávajúca. Vek pacienta, recidívy HS a súvisiace mikčné príznaky, napríklad hematúria, môžu ovplyvniť rozhodnutia o ďalšom diagnostickom hodnotení postihnutého muža. Kompletná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy a rôzne invazívne a neinvazívne zobrazovacie a prístrojové (endoskopické) metódy môžu pomôcť urýchlene identifikovať a liečiť základnú patológiu a príčiny HS. Cieľom tohto článku je podať prehľad príčin, modernej diagnostiky a manažmentu HS.

Kľúčové slová: hematospermia, etiológia, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hematospermia

Hematospermia, or hemospermia (HS), is defined by the presence of blood in ejaculate. It is usually an isolated symptom; however, it can present in association with hematuria, dysuria, and/ or scrotal pain. It often invokes considerable anxiety and is frightening to the patient. A single episode of HS is usually considered benign and the risk of malignancy is low. HS remains a symptom that is difficult to treat, especially if it is recurrent or persistent in nature. The patient´s age, recurrens of HS, and associated urinary symptoms, e.g. hematuria, can influence decisions for further diagnostic evaluation of affected man. A complete history, physical examination, laboratory testing, and variety of invasive and non – invasive imaging and instrumentation (endoscopic) modalities can help to identify and treat the underlying pathology and causes of HS promptly. The aim of this article is to review the causes, modern diagnosis and management of HS.

Keywords: hematospermia, etiology, diagnosis, therapy.