Slovenská chirurgia 2/2021

Vnútorné hernie – prehľad a kazuistika

MUDr. Vladimír Dudáš, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Autori predkladajú problematiku vnútorných hernií a 3 konzekutívne kazuistiky pacientov hospitalizovaných v recentnom období na ich klinike, u ktorých boli nutné akútne operačné intervencie pre toto ochorenie. Išlo o pacientov vyššieho veku, akútne prijatých na II. chirurgickú kliniku LFUK a UNB nemocnice sv. Cyrila a Metoda s bolesťami brucha, poruchami odchodu vetrov a stolice, sprevádzaných vracaním a klinickými príznakmi náhlej brušnej príhody (NBP). Po doplnení zobrazovacích vyšetrení vyslovené podozrenie na ileózny stav, po nevyhnutnej príprave boli pacienti urgentne operovaní. U všetkých troch pacientov sa pri operácii potvrdila vnútorná hernia. U jedného z nich bola pre nekrózu inkarcerovaného segmentu čreva nutná resekcia s obnovením kontinuity entero-entero anastomózou.

Kľúčové slová: vnútorné hernie, diagnostika, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Internal hernias – overview and case reports

The authors present the issue of internal hernias and 3 consecutive case reports of patients hospitalized recently at their clinic, in whom acute surgical interventions for this disease were necessary. These were elderly patients, acutely admitted to II. surgical clinic LFUK and UNB hospital st. Cyril and Methodius with abdominal pain, flatus and stool disturbances, accompanied by vomiting, and clinical signs of acute abdomen (AA). After the completion of imaging examinations, a suspicion of an ileus was expressed, and after the necessary preparation, the patients underwent urgent surgery. Internal hernia was confirmed during surgery in all three patients. In one of them, resection with restoration of continuity by entero-entero anastomosis was necessary for necrosis of the incarcerated intestinal segment.

Keywords: internal hernias, diagnosis, surgical treatment