Slovenská chirurgia 2/2023

Súčasný pohľad a chirurgická liečba tumorov Vaterskej papily

MUDr. Veronika Roškovičová, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, MUDr. Dušan Leško, PhD., F.E.B.S./MIS

Mechanický ikterus je prvým klinickým príznakom tumorov Vaterskej papily. Novotvary vznikajúce v oblasti Vaterskej papily sú zriedkavé. Medzi najčastejšie benígne lézie patria ampulómy a papilómy, ktoré môžu byť súčasťou biliárnej papilomatózy. Karcinóm Vaterskej papily, najčastejšie adenokarcinómového typu, patrí medzi veľmi zriedkavý, ale jeden z najagresívnejších nádorov gastrointerstinálneho traktu. Ich liečba spočíva v chirurgickej resekcii a následnej rekonštrukcii kontinuity gastrointestinálneho traktu.

Kľúčové slová: tumory, Vaterská papila, karcinóm, ampulóm, ikterus

Current view and surgical treatment of papilla Vateri tumors

Mechanical icterus is the first clinical symptom of Vater papilla tumors. Neoplasms arising in the area of the papilla of Vater are rare. The most common benign lesions are ampullomas and papillomas, which can be a part of biliary papillomatosis. Carcinoma, the most often adenocarcinoma type, is very rare but one of the most aggressive tumors of the gastrointestinal tract. Their treatment consists of the surgical resection and subsequent reconstruction of the continuity of the gastrointestinal tract.

Keywords: tumors, papilla Vateri, carcinoma, ampulloma, icterus