Slovenská chirurgia 4/2012

Perioperačné komplikácie u hrudnochirurgickýchpacientov s metabolickým syndrómom

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Peter Poliak, PhD., MUDr. Juraj Koutun, CSc., MUDr. Stella Hlinšťáková

Metabolický syndróm (MS) je charakterizovaný ako súbor metabolických a kardiovaskulárnych rizikových faktorov: diabetes mellitus a inzulínová rezistencia, abdominálna obezita, dyslipidémia a arteriálna hypertenzia. Rizikovosť jednotlivých zložiek MS pre perioperačné obdobie je dobre známa. Táto práca sa zaoberá analýzou komplexnej problematiky MS v perioperačnom období u hrudnochirurgického pacienta. Pacienti v analyzovanom súbore boli randomizovaní z pacientov podstupujúcich plánovaný hrudnochirurgický zákrok. Nezistil sa rozdielny výskyt v intraoperačných respiračných a kardiovaskulárnych komplikáciách. Incidencia pooperačnej hypoxémie (p < 0,002), hyperkapnie (p < 0,001), umelej ventilácie pľúc (p < 0,031) a incidencia pooperačných kardiovaskulárnych komplikácií (p < 0,031) boli signifikantne vyššie v skupine pacientov s MS. Incidencia hyperglykémie > 10 mmol/l bola rovnako vyššia v skupine pacientov s MS. Incidencie komplikácií boli nezávislé od veku, pohlavia, typu a dĺžky realizovanej operácie. Nepotvrdil sa pozitívny vplyv epidurálnej anestézie na výskyt kardiovaskulárnych, respiračných a metabolických komplikácií.

Kľúčové slová: perioperačné obdobie, perioperačné komplikácie, metabolický syndróm, hrudná chirurgia, anestézia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perioperative complications in thoracic surgery patients with metabolic syndrome

The Metabolic syndrome is characterized as a cluster of metabolic and cardiovascular risk factors: diabetes and insuline resistance, abdominal obesity, dyslipidaemia and high blood pressure. The perioperative risk of each of the components of metabolic syndrome are well known. This study is focused on complex problematics of a metabolic syndrome in the perioperative period of thoracic surgery. Patients included in the study were randomised from the group of the thoracic surgical inpatients undergoing elective surgery. The intraoperative incidence of cardiopulmonary complications was not statistically significant. The incidences of postoperative hypoxaemia (p<0.002), postoperative hypercapnia (p<0.001), mechanical ventilation (p<0.031) and the postoperative incidence of cardiovascular complications were significantly (p<0.031) higher in the group of patients with metabolic syndrome. The incidence of hyperglycaemia >10mmol/l was also significantly higher (p<0.001). The incidence of complications was independent as far as gender, type and duration of the surgery and comorbidity are concerned. The epidural analgesia did`t have influence on the incidence of cardiovascular, respiratory and metabolic complications.

Keywords: perioperative period, perioperative complications, metabolic syndrome, thoracic surgery, anaesthesia.