Slovenská chirurgia 2/2023

Nové trendy v liečbe Open Abdomen

MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH, MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Peter Závacký, PhD., MPH, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Open Abdomen (OA) je technika, ktorá je využívaná u kriticky chorých posttraumatických a netraumatických pacientov, a to v jasne indikovaných prípadoch. V princípe je táto metodika využívaná pri abdominálnom poranení ako súčasť protokolu damage control surgery (DCS), pri vysokom riziku vzniku intraabdominálnej hypertenzie (IAH) a brušného kompartment syndrómu (ACS), ale tiež pri rozvoji nekontrolovateľnej brušnej infekcie a septických komplikácií. Tak ako vo všetkých medicínskych odboroch, tak sa aj v chirurgii stretávame s neustálym nárastom nových poznatkov, postupov a odporúčaní pre manažment pacientov. V posledných rokoch je v recentných štúdiách zaoberajúcich sa problematikou OA diskutovaná metodika priamej peritoneálnej resuscitácie (DPR) a tiež potenciálny benefit využitia transverzálnej laparotómie v porovnaní s laparotómiou mediánnou. V klinických štúdiách bolo preukázané, že dodatkové použitie DPR pri abdominálnej traume s rozvojom hemoragického šoku a metodike OA v rámci DCS, viedlo k zníženiu tkanivového edému, zníženiu výskytu abdominálnych komplikácií, ako aj k skráteniu času potrebnému na definitívny uzáver OA. Práve preto je v našom aktuálnom prehľadovom článku poskytnutý podrobný prehľad recentných štúdií zaoberajúcich sa problematikou OA, a to z pohľadu využitia DPR. Článok tiež poskytuje prehľad o možnostiach využitia transverzálnej laparotómie v porovnaní s tradične využívanou mediánnou laparotómiou.

Kľúčové slová: open abdomen, priama peritoneálna resuscitácia, transverzálna laparotómia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

New techniques used in the management of Open Abdomen

Open Abdomen (OA) is a technique that is used in critically ill trauma and non-trauma patients in clearly indicated cases. In principle, this methodology is used for abdominal injury as part of the damage control surgery protocol (DCS), for patients with high risk of intraabdominal hypertension (IAH) and abdominal compartment syndrome (ACS), but also in a case of development of uncontrollable abdominal infection and septic complications. As in all medical fields, even in surgery, we encounter a constant increase in new knowledge, procedures and recommendations for patient management. In the last years, recent studies dealing with the technique of OA have been discussing the methodology of direct peritoneal resuscitation (DPR) and also the potential benefit of using transverse laparotomy compared to medial laparotomy. Clinical studies are demonstrating benefit of the additional use of DPR in abdominal trauma with the development of hemorrhagic shock in a protocol of DCS. DPR led to a decrease in tissue edema, a decrease in the incidence of abdominal complications, as well as a reduction in the time required for the definitive closure of the OA. That is why our current review article provides a detailed overview of recent studies dealing with the issue of OA from the point of view of the use of DPR. The article also provides an overview of the possibilities of using transverse laparotomy compared to the traditionally used midline laparotomy.

Keywords: open abdomen, direct peritoneal resuscitation, transverse laparotomy