Slovenská chirurgia 1/2022

Hyperkoagulačný stav pri infekcii COVID-19, patofyziológia, liečba a jej komplikácie

MUDr. Evelína Kovácsová, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Alexander Dobrovanov, PhD., MUDr. Svetlana Bodíková, PhD., MPH, MUDr. Jana Andrisová

Úvod: Infekcia COVID-19 ako prebiehajúca pandémia sa manifestuje rôznou škálou príznakov, od ľahkej formy respiračného infektu až po ťažkú respiračnú tieseň s multiorgánovým zlyhávaním. Zatiaľ čo v úvode pandémie sa infekcia COVID-19 považovala prioritne za respiračné ochorenie, postupne pribúdajúce štúdie priniesli poznatky o tom, že infekcia COVID-19 spôsobuje aj závažný hyperkoagulačný stav, ktorý vyúsťuje do arteriálnej a venóznej trombózy. Metodika: Ochorenie COVID-19 je možné charakterizovať aj ako komplexnú, multisystémovú a zápalovú vaskulopatiu so signifikantným rizikom mortality. Koagulopatia je jednou z najzávažnejších následkov ochorenia COVID-19 a taktiež aj zlým prognostickým faktorom. Liečba hyperkoagulačného stavu spočíva v podávaní profylaktickej alebo terapeutickej dávky nízkomolekulárneho heparínu (LMWH). Cieľom tejto práce bolo zistiť benefit a riziko plnej antikoagulačnej liečby LMWH pri infekcii COVID-19 analýzou súboru pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na reprofilizovanom infekčnom COVID oddelení II. chirurgickej kliniky (CHIR. KL.) LF UK , IV. internej kliniky (INT. KL.) LF UK a Gastroenterologickej kliniky (GEK) SZU a UNB v období od 30. 9. 2020 do 28. 4. 2021. Výsledky: Spracovaných bolo dokopy 717 pacientov, z ktorých 468 pacientov dostávalo terapeutickú dávku LMWH, z nich u 13 pacientov došlo k závažnému krvácaniu a u 5 k úmrtiu v dôsledku krvácania. Záver: Aj keď optimálne dávkovanie LMWH zostáva naďalej nejasné, benefit plnej antikoagulačnej liečby u kriticky chorých pacientov s infekciou COVID-19 prevyšuje riziko krvácania.

Kľúčové slová: COVID-19, koagulopatia, trombóza, krvácanie, heparín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The hypercoagulable state in COVID-19, pathophysiology, treatment and its complications

Introduction: The coronavirus disease (COVID-19) as a pandemic is manifested by a variety of symptoms from a mild form of respiratory infection to a severe respiratory distress syndrome and multiple organ dysfunction. While it was initially considered primarily as a respiratory illness, rapidly accumulating data suggests that COVID-19 results in a hypercoagulable state, leading to arterial and venous thrombosis. Methods: COVID-19 can also be characterized as a complex, multisystemic and inflammatory vasculopathy with a significant risk of mortality. Coagulopathy is one of the most serious consequence of COVID-19 and also a poor prognostic factor. The treatment of hypercoagulable state consist of using prophylactic or therapeutic dose of low-molecular-weight heparin (LMWH). The aim of this study was to determine the benefit and risk of administering therapeutic dose of LMWH during COVID-19 infection by analyzing a group of patients who were hospitalized at reprofilizated infectious COVID departments (2nd. Department of Surgery LF UK, 4th. Department of Internal medicine LF UK, Gastroenterologic Department SZU) during a period from 30.9.2020 to 28.4.2021. Results: A total of 717 patients were included, 468 patients received therapeutic dose of LMWH, 13 patients had severe bleeding and 5 died of bleeding. Conclusion: Although the optimal dosing of LMWH remains unclear, the benefit of anticoagulation therapy in critically ill patients with COVID-19 outweighs the risk of bleeding.

Keywords: COVID-19, coagulopathy, thrombosis, bleeding, heparin