Psychiatria pre prax 2/2011

Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MUDr. Simona Líšková

Liečba pacientov s psychotickými poruchami pomocou atypických antipsychotík je asociovaná so zmenami v metabolizme glukózy a lipidového profilu. Klinické skúšanie bolo realizované na základe prospektívneho, kohortného, multicentrického, otvoreného dizajnu u 373 hospitalizovaných a ambulantne liečených pacientov (57 centier) liečených ziprasidónom pre široké spektrum psychotických porúch (na základe inklúznych kritérií) s flexibilným dávkovaním. Bol pozorovaný štatisticky signifikantný pokles v plazmatických hladinách glukózy nalačno v podskupine pacientov, ktorí boli prestavení na ziprasidón priamo z iného antipsychotika. Analýzou podskupín bol tento štatisticky významný pokles pripísaný podskupine pacientov s predchádzajúcou liečbou olanzapínom.

Kľúčové slová: ziprasidón, metabolizmus glukózy, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ziprasidone treatment and metabolic parameters changes

The use of atypical antipsychotics has been associated with abnormalities of glucose and lipide metabolism in patient with various psychotic disorders. The trial was performed according to a prospective, cohort, multicenter, open design in 373 in- and outpatients (57 centers) treated with ziprasidone for broad spectrum of psychotic disorders in flexible dose manner. We have observed statistical significant decrease in fasting serum levels of glucose in patients directly switched from another antipsychotic treatment to ziprasidone. As a result of subgroup analysis we have observed the statistical significant difference in patients previously treated by olanzapine switched to ziprasidone.

Keywords: ziprasidone, glucose metabolism, insuline resistance, metabolic side effects.