Psychiatria pre prax 1/2022

Racionálne kombinácie antipsychotík v terapii schizofrénie

MUDr. Adam Nemček

Kombinovaná liečba antipsychotikami je napriek skromnej podpore terapeutických štandardov častejšia ako by sme očakávali. Tento fakt zrejme poukazuje na opodstatnenosť kombinácie antipsychotík v určitých špecifických situáciách bežnej klinickej praxe. Výsledky štúdií o efektivite a bezpečnosti kombinovanej antipsychotickej terapie sa významné líšia v závislosti od ich dizajnu. Podporu dôkazov pre kombinovanú liečbu nachádzame hlavne vo veľkých kohortových štúdiách, ktoré zrejme lepšie selektujú pacientov, ktorí môžu z kombinovanej antipsychotickej liečby benefitovať. Každopádne, po kombinácii antipsychotík je racionálne siahnuť až po adekvátnom terapeutickom pokuse s monoterapiou klozapínom a po vylúčení pseudorezistencie. Ak sa rozhodneme ku kombinovanej liečbe pristúpiť, je nutné zvážiť viacero farmakodynamických a farmakokinetických faktorov, ktoré v konečnom dôsledku determinujú efektivitu a bezpečnosť tohto terapeutického postupu.

Kľúčové slová: kombinácia antipsychotík, polyfarmácia, schizofrénia, farmakodynamika, farmakokinetika

Rational combinations of antipsychotics in the treatment of schizophrenia

Despite modest support from the therapeutic guidelines, antipsychotics combination in treatment of schizophrenia is more common than we would expect. This fact highlights the rationale of the combination of antipsychotics in certain specific situations of common clinical practice. The results of studies on the efficacy and safety of combination of antipsychotics vary significantly depending on their design. Evidence for combination therapy is found mainly in large cohort studies, which appear to better select patients who may benefit from combination treatment. In any case, it is rational to use a combination of antipsychotics only after an adequate therapeutic trial with clozapine monotherapy and after ruling out pseudoresistance. If we decide to use combination therapy, it is necessary to consider several pharmacodynamic and pharmacokinetic factors that ultimately determine the effectiveness and safety of this therapeutic approach.

Keywords: antipsychotics combination, polypharmacy, schizophrenia, pharmacodynamics, pharmacokinetics