Psychiatria pre prax 4/2011

Patologické hráčstvo, odporúčané postupy

MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Mária Martinove, PhD.

Patologickému hraniu sa v psychiatrickej literatúre venuje ešte stále iba nepatrná pozornosť. Súhrnný článok má za účel skompletizovať diagnostické a terapeutické postupy tejto poruchy, zhrnuté v prácach zahraničných autorov, či použité priamo z našich skúseností. Má poskytnúť základné informácie terapeutom patologických hráčov, zlepšiť včasné rozpoznanie poruchy, umožniť adekvátnu liečbu s úmyslom zabrániť závažným, nepriaznivým a často dlhodobým dôsledkom.

Kľúčové slová: patologické hráčstvo, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathological gambling – recommended

Pathological gambling is still address low attention in the psychiatric literature. This paper completes the diagnostic and therapeutic methods of pathological gambling, summarized in foreign publications or disposed directly from our experiences. Provides basic information to gambler´s therapist, improving early detection of pathological gambling, adequate treatment and preventing serious consequences.

Keywords: pathological gambling, diagnosis, treatment.