Psychiatria pre prax 3/2015

Nové vymedzenie posttraumatickej stresovej poruchy u dospelých a detí v DSM-5 a niektoré aktuálne klinické poznatky

doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.

Posttraumatická stresová porucha bola v DSM-5 zaradená do novej kapitoly. Samostatne je diagnóza vymedzená pre dospelých a pre deti 6-ročné a mladšie. Oproti DSM-IV bolo vyradené kritérium afektívnej reakcie na traumu, nerozlišuje sa akútna a chronická forma, zaviedla sa špecifikácia s alebo bez disociatívnych symptómov. Diskutujú sa niektoré epidemiologické, klinické a terapeutické aspekty.

Kľúčové slová: trauma, posttraumatická stresová porucha, DSM-5, diagnóza, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New definition of posttraumatic stress disorder by adults and children in DSM-5 and some current clinical findings

Posttraumatic stress disorder (PTSD) was included in a new chapter in DSM-5. This diagnosis is defined separately for adults and for children of 6 years of age and younger. Compared to DSM-IV, the criterion of affective reaction to trauma was excluded, there is no distinction between its acute and chronic form, an a specification was introduced with or without dissociative symptoms. Some epidemiological, clinical and therapeutic aspects are discused.

Keywords: trauma, posttraumatic stress disorder, DSM-5, diagnosis, therapy, psychotherapy.