Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Umelá výživa sa stala rutinným liečebným postupom u pacientov s mnohými akútnymi a chronickými ochoreniami, ktorí majú malnu tríciu alebo sú vystavení riziku jej vzniku. Malnutrícia prispieva k zhoršeniu hojenia rán, k vzniku imunodeficiencie, čo vedie k zníženiu odolnosti proti infekciám, k predĺženiu pobytu v nemocnici, k zvýšeniu mortality a morbidity. Nutričná podpora je preto základným predpokladom úspešnej terapie a jej nerealizovanie v indikovaných prípadoch môže negatívne ovplyvniť celkový priebeh ochorenia. Ak to stav pacienta umožňuje, je v terapii malnutrície preferovaná enterálna výživa.

Kľúčové slová: malnutrícia, enterálna výživa, nutričná podpora, lekáreň, pacienti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Importance of enteral nutrition in out-patient doctors‘ offices

Artificial nutrition has became a routine therapeutic procedure in patients with various acute and chronic diseases who are suffering from, or those, who are at risk of developing malnutrition. Malnutrition results in worsening of wound healing, developing of immunosupression with infectious complications, prolonging of hospital stay, as well as increased mortality and morbidity. Nutritional support is therefore basic precondition for successful treatment and lack of using it in indicated cases can negatively influence the course of illness. If permitted by patients’ conditions, enteral nutrition is a preferred way of malnutrition therapy.

Keywords: malnutrition, enteral nutrition, nutritional support, pharmacy, patients.