Praktické lekárnictvo 4/2016

Účinná a bezpečná terapie arteriální hypertenze u obézního pacienta s metabolickým syndromem

PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.

Se šířící se epidemií obezity se v praxi stále častěji setkáváme s nárůstem arteriální hypertenze, mnohdy rezistentní na běžnou terapii. Obezita je onemocnění, které samo o sobě snižuje účinek antihypertenziv, zároveň je provázena patologickými stavy, které k arteriální hypertenzi vedou. Popisovány jsou nejčastěji zvýšená aktivita sympatiku, ovlivnění systému renin-angiotenzin-aldosteron, hyperinzulinemie a hyperleptinemie. Tyto skutečnosti by měly být zahrnuty do volby nejvhodnějšího typu antihypertenziva. Vzhledem k farmakokinetickým změnám u obézních pacientů bývá nutné užití vyšších dávek antihypertenziv. V terapii preferujeme inhibitory angiotenzin konvertázy nebo sartany. Pravděpodobně se nevyhneme více-kombinaci antihypertenziv, lze zvolit blokátory kalciových kanálů, nízké dávky diuretik, agonisty imidazolinových receptorů nebo dle komorbidit blokátory alfa či beta-receptorů. Účinek všech antihypertenziv je potencován redukcí váhy a úpravou životního stylu.

Kľúčové slová: obezita, arteriální hypertenze, metabolický syndrom, antihypertenziva, farmakokinetika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Safe and effective antihypertensive therapy in obesity

Prevalence of arterial hypertension, which is in most cases resistant to standard therapy, is on the increase due to the obesity epidemic. Obesity is one of the main causes of hypertension, disrupting the efficacy of antihypertensive therapy. Obesity-related hypertension is triggered by an increase of sympathomimetic activity, an impaired renin-angiotensin-aldosterone system, hyperinsulinemia and hyperleptinemia. These pathophysiological alterations determine the appropriate choice of antihypertensive agents used. According to pharmacokinetic changes in obese patients, higher doses of antihypertensives are now required. The preferred agents are angiotensin-converting inhibitors or sartans. In multiple combinations, calcium channel blockers, small doses of diuretics, imidazoline receptor agonists and alpha and beta-receptor antagonists are also used. Excessive weight reduction and lifestyle modifications are essential parts of therapy.

Keywords: obesity, arterial hypertension, metabolic syndrom, antihypertensive drugs, pharmacokinetics