Praktické lekárnictvo 1/2017

Profil farmakoterapie osteoartrózy z pohľadu farmaceuta

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Kristína Mihová

Osteoartróza (OA) je veľmi časté ochorenie kĺbov, ktorého výskyt narastá s vekom a charakteristicky postihuje predovšetkým drobné kĺby rúk, váhonosné kĺby a chrbticu. Cieľom liečby osteoartrózy je spomaliť progresiu choroby, zmierniť bolesť, potlačiť zápal, zachovať a zlepšiť kvalitu života. Liečba pacientov s OA sa začína nefarmakologickými liečebnými postupmi a v prípade ich nedostatočného efektu alebo pretrvávania výraznej bolesti sa kombinuje s farmakoterapiou. Lieky využívané na terapiu OA rozdeľujeme na lieky s rýchlym nástupom účinku – SYRADOA (neopioidné analgetiká, nesteroidné antiflogistiká, intraartikulárne steroidy či lokálna liečba) a na lieky s pomaly nastupujúcim účinkom – SYSADOA (glukozamínsulfát, chondroitínsulfát, kyselina hyalurónová, ASU, diacetylrhein).

Kľúčové slová: osteoartróza, patogenéza, farmakoterapia, SYRADOA, SYSADOA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Profile pharmacotherapy of osteoarthritis in terms of a pharmacist

Osteoarthritis is the most common joint disease whose incidence increases with age and characteristically affects mainly small joints of the hands, weight bearing joints and spine. The goal of treatment is to delay the progression of osteoarthritis disease, relieve pain, suppress inflammation, preserve and improve the quality of life. Treatment of patients with OA begins with non-pharmacological therapies and in case of lack of efficiency or persistence of significant pain combined with pharmacotherapy. Drugs used in the treatment of OA are divided into drug with fast-onset of action – SYRADOA (non-opioid analgesics, NSAIDs, intra-articular steroids or local therapy), and drugs with slow-onset action – SYSADOA (glucosaminesulphate, chondroitinsulphate, hyaluronic acid, ASU, diacetylrhein).

Keywords: osteoarthritis, pathogenesis, drug therapy, SYRADOA, SYSADOA