Praktické lekárnictvo 1/2015

Peptická vredová choroba

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Hedviga Gejdošová

Takmer každý z nás už mal v živote tráviace ťažkosti. Zlé trávenie, mierna hnačka, obstipácia a chvíľkové bolesti brucha môžu byť ná- sledkom nesprávne zvolenej kombinácie a konzumácie množstva potravín alebo ako dôsledok črevnej virózy. Tieto problémy sú síce nepríjemné, ale ľudské telo sa dokáže s nimi vyrovnať relatívne samo, respektíve pomocou liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Vysoké percento obyvateľov má však chronické ťažkosti tráviaceho systému, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života človeka. K jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich patrí peptická vredová choroba. Vďaka rozsiahlemu vedeckému výskumu pribúdali informácie o vredovej chorobe, a preto sa časom výrazne zmenil názor na liečbu. Súčasné terapeutické možnosti sú omnoho väčšie ako v minulosti, preto vredové ochorenie je vo väčšine prípadov možné vyliečiť len na základe farmakoterapie a k chirurgickým zákrokom sa pristupuje len vo veľmi výnimočných prípadoch. Neoddeliteľnou súčasťou liečby však aj naďalej zostáva dodržiavanie režimových a diétnych opatrení.

Kľúčové slová: peptická vredová choroba, vredová choroba žalúdka, vredová choroba dvanástnika, farmakoterapia, diétny režim.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peptic ulcer disease

Almost all of us have had indigestion in our lives. Indigestion, mild diarrhoea, constipation and momentary abdominal pain may be due to wrong food combinations and amounts of food intake or as a result of intestinal virus infections. These problems are disturbing but a human body is able to cope with them relatively alone or rather by using non-prescription drugs. A high percentage of the population, however, suffers from chronic digestive system disorders, which have a negative impact on the quality of human life. Peptic ulcer disease is one of the most common disorders among them. Thanks to extensive scientific research, the data on ulcer disease have continued to accumulate and have progressively and dramatically changed options for the treatment. Nowadays there are much more therapeutic options available than we had in the past and therefore ulcer disease can be cured through drug therapy onlyand surgeries are needed only really exceptionally. Taking regime and dietary measures is still considered to be an integral part of the treatment.

Keywords: peptic ulcer disease, stomach ulcer disease, duodenal ulcer disease, pharmacotherapy, diet.