Praktické lekárnictvo 3-4/2015

Nové možnosti cielenej liečby dyslipoproteinémií

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, MUDr. Katarína Jurečková

Dyslipoproteinémie patria k závažným rizikovým faktorom rozvoja aterosklerózy a ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Vývoj nových liekov na liečbu dyslipoproteinémií je založený na skúmaní molekulových procesov a ich cielenom ovplyvnení. V ostatnom období sa tak do klinickej praxe dostali biologické lieky typu monoklonálnych protilátok – inhibítory proproteín konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), antisense oligonukleotidy apolipoproteínu B či orphan liek inhibujúci transferové proteíny mikrozomálnych triglyceridov. V klinic kom skúšaní sú inhibítory cholesteryl ester transfer proteínu. Štandardnou liečbou dyslipoproteinémií naďalej zostávajú statíny a fibráty.

Kľúčové slová: dyslipoproteinémie, farmakoterapia, klinický výskum a vývoj, inhibítory PCSK9, antisense oligonukleotidy apoB-100, inhibítory MTP, inhibítory CETP.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Novel targeted therapeutics in dyslipoproteinemia

Dyslipoproteinemia belongs to the serious risk factors of development of atherosclerosis and cardiovascular diseases as well. The clinical research and development is based on research of molecular processes and their targeting. New medicines were established into the clinical practice during past years: monoclonal antibodies, a type of biologic drug – proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), apolipoprotein B antisense oligonucleotides or orphan medicine inhibiting the microsomal triglyceride transfer proteins. Clinical trials are ongoing with cholesteryl ester transfer protein. The golden standard in dyslipoproteinemia treatment remain statins and fibrates.

Keywords: dyslipoproteinemia, pharmacotherapy, clinical research and development, PCSK9 inhibitors, antisense oligonucleotide of apoB-100, MTP inhibitors, CETP inhibitors.