Praktické lekárnictvo 4/2022

Kvalita života pacientov trpiacich bolesťou

PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD., Mgr. Miriama Zummerová, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., Mgr. Zuzana Pagáčová

Bolesť môžeme zaradiť medzi jeden z najnepríjemnejších pocitov, ktoré nás sprevádzajú životom. Prvá bolesť nepochybne prichádza pri raste prvých zubov a pociťujeme ju až do staroby. Bolesť môžeme zažívať chvíľkovo, u niekoho môže prerásť až do bolesti chronickej. Každá bolesť ovplyvňuje našu náladu, každodenné fungovanie a nepochybne aj ľudí okolo nás. V dnešnej dobe existuje niekoľko farmakologických aj nefarmakologických prístupov, ktoré sú indikované k terapii bolesti. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo analyzovať kvalitu života pacientov trpiacich chronickou bolesťou. Medzi sekundárne ciele sme zaradili komparáciu vnímania chronickej bolesti u pacientov naprieč rôznym vekom, vplyv chronickej bolesti na činnosti každodenného života, psychické zdravie pacienta a v neposlednom rade analýzu účinku farmakologickej a nefarmakologickej liečby u pacientov trpiacich chronickou bolesťou.

Kľúčové slová: chronická bolesť, kvalita života, liečba

The quality of life of patients suffering from pain

Pain can be classified as one of the most unpleasant feelings that accompany us in life. The first pain undoubtedly comes with the growth of the first teeth and we feel it until old age. We can experience pain momentarily, for some it can develop into chronic pain. Every pain affects our mood, daily functioning and undoubtedly also the people around us. Nowadays, there are several pharmacological and non-pharmacological approaches that are indicated for pain therapy. The main goal of our research was to analyze the quality of life of patients suffering from chronic pain. Among the secondary objectives, we included a comparison of the perception of chronic pain in patients across different ages, a comparison of the perception of chronic pain in men and women, the impact of chronic pain on activities of daily life, the psychological health of the patient, and last but not least, the analysis of the effect of pharmacological and non-pharmacological treatment in patients suffering from chronic pain.

Keywords: chronic pain, quality of life, treatment