Praktické lekárnictvo 2/2019

K problematike preskripcie všeobecných praktických lekárov pri vybraných diagnózach

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Peter Majda

Práca sa zaoberá problematikou predpisovania liekov v ambulanciách všeobecných praktických lekárov. Zameriava sa na ochorenia, ktoré sa v týchto ambulanciách vyskytujú najčastejšie, a to hypertenzia, dyspepsia a dyslipoproteinémia. Prvá časť rozoberá základnú problematiku preskripcie všeobecného lekára. Druhá časť sa orientuje na bližší opis chronických ochorení liečených všeobecným praktickým lekárom, na terapiu hypertenzie, dyspepsie a dyslipoproteinémie z hľadiska veku, pohlavia a predpisovaných liekov. Nasleduje porovnanie preskripcie v terapii dyslipoproteinémie medzi všeobecnými praktickými lekármi navzájom a internistom.

Kľúčové slová: preskripcia, hypertenzia, dyspepsia, dyslipoproteinémia

The topic of medical prescription by general practitioners in selected diagnoses

The thesis deals with General Practitioners‘ medical prescriptions. It focuses on the most common diseases in these outpatient clinics, namely: hypertension, dyspepsia and dyslipoproteinemia. The first part discusses the basic issue of the General Practitioners‘ prescription. The second part focuses on a more detailed description of chronic illnesses treated by GP’s, in the treatment of hypertension, dyspepsia and dyslipoproteinemia from age, sex and prescription drugs point of view. The comparison of the prescription by general practitioners and internists in the treatment of dyslipoproteinemia follows.

Keywords: prescription, hypertension, dyspepsia, dyslipoproteinemia