Praktické lekárnictvo 2/2017

Erektilná dysfunkcia a jej liečba

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Erektilná dysfunkcia (ED) je definovaná ako trvalá, minimálne po obdobie 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný styk. ED je významný medicínsky problém – aj keď ide o „benígnu“ poruchu, ovplyvňuje fyzické aj psychické zdravie a má významný vplyv (dopad) na kvalitu života nielen postihnutého jedinca, ale aj jeho partnera a celej rodiny. Etiopatogenéza ED môže byť rôzna, zahŕňa príčiny organické i psychogénne. Diagnostika i liečba mužov s poruchami erekcie sa riadi bežnými pravidlami, ktoré odporúčajú smernice ako Európskej, tak i Americkej urologickej spoločnosti. ED môže často predchádzať klinickej manifestácii ochorenia, ktoré ju spôsobuje. Vysoko účinnou a bezpečnou metódou liečby prvej voľby je pre väčšinu pacientov perorálna farmakoterapia. Inhibítory fosfodiesterázy 5. typu liečia poruchy erekcie vo väčšine prípadov. Lekári (najmä všeobecní) by sa mali aktívnejšie, systematickejšie venovať vyhľadávaniu nielen pacientov s poruchami erekcie, ale aj takých, ktorí majú zvýšené riziko vzniku ED.

Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Erectile dysfunction and its treatment

Erectile dysfunction (ED) is defined as persistent (for a period of persistence longer than 6 months) inability to develop and maintain an erection enabling satisfactory sexual intercourse. ED is an important medical problem – although ED is a „benign“ disorder, it affects physical and psychosocial health and has a significant impact on the quality of life of sufferers and their partners and families. Aetiology of ED comprises organic as well as organic causes. Diagnosis and therapy are simply and practically managed by guidelines and recommendations of European Association of Urology (EAU) and American Urological Association (AUA). ED can precede clinical manifestation of a principal disease causing ED. Highly effective and safe method of the first choice for a patient is per-oral pharmacotherapy. Phosphodiesterase type 5 inhibitors treat erectile ED in the vast majority of cases. Physicians (especially GPs – general practitioners) should systematically look for ED in any male (in particular in men with higher risk of developing ED).

Keywords: erectile dysfunction, diagnosis, therapy