Praktické lekárnictvo 4/2021

Antibiotická terapia v sektore nemocničnej starostlivosti v Slovenskej republike

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA), PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Cieľom práce bolo vyhodnotiť spotrebu antibiotík v sektore nemocničnej starostlivosti na Slovensku v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019. Zdrojom informácií za rok 2020 o spotrebe antibiotík (ATC skupina J01) sú údaje o výdaji liekov, ktoré boli čerpané z NCZI. Hlavným ukazovateľom opisujúcim spotrebu antibakteriálnych liečiv na systémové použitie je počet DDD na 1 000 obyvateľov za deň (DID). Ako zdroj spotreby antibiotík boli za rok 2019 použité údaje z Európskeho systému dohľadu, ktorý poskytlo Slovensko a vydalo ho Európske centrum pre ochranu pred chorobami. Celkovo sa spotreba antibakteriálnych liečiv na systémové použitie (ATC J01) v nemocničnej starostlivosti znížila v roku 2020 oproti roku 2019 o 7,97 %. Môžeme vidieť pokles o 3,33 %, pokiaľ ide o spotrebu betalaktámových antibiotík, penicilínov (J01C), na Slovensku v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019. Z našej analýzy vyplýva pokles o 4,88 %, pokiaľ ide o spotrebu iných betalaktámových antibiotík (J01D) v sledovanom období. Používanie makrolidov, linkozamidov a streptogramínov (J01F) na Slovensku sa v roku 2020 zvýšilo o 12,50 % v porovnaní s rokom 2019. Môžeme vidieť pokles o 14,93 %, pokiaľ ide o spotrebu aminoglykozidových antibiotík (J01G) na Slovensku v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019. Spotreba chinolónových antibiotík (J01M) sa na Slovensku v roku 2020 znížila o 10,00 % v porovnaní s rokom 2019. V sledovanom období sa spotreba signifikantne znížila pri iných antibakteriálnych liečivách (J01X), až o 36,22 %. Celkovo sa spotreba antibiotík v sektore nemocničnej starostlivosti na Slovensku počas pandémie COVID-19 v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 výrazne zmenila.

Kľúčové slová: spotreba antibiotík, definovaná denná dávka, nemocničná starostlivosť, Slovensko

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antibiotic therapy in the hospital care sector in the Slovak Republic

The aims of this study were to compare data on the consumption of antibiotics in the hospital care sector for Slovakia from 2019 to 2020. The data source on the consumption of antibiotics (ATC group J01), is sales data from the NCZI. The main indicator describing the consumption of antibacterials for systemic use are the number of DDDs per 1000 inhabitants per day (DID). Data released by the European Centre for Disease Protection, was used as the source for antibiotic consumption for 2019. We found that the consumption of antibacterials for systemic use (ATC J01) in the hospital care sector fell by 7.97% between 2019 and 2020. In Slovakia, a 3.33% drop can be seen in the consumption of beta-lactam and penicillin antibacterials (J01C) from 2019 to 2020. It is important to mention the 4.88% decrease in the consumption of other antibacterial beta-lactam antibiotics (J01D) and 14.93% decrease in the consumption of aminoglycosides (J01G) from 2019 to 2020. The consumption of macrolides, lincosamides, streptogramins increased (J01F) 12.50% and quinolone antibacterials (J01M) declined 10.00% between 2019 and 2020. In Slovakia, the 36.22% decrease in other antibacterial (J01X) usage from 2019 to 2020 can be seen. Overall, antibiotic consumption in the hospital care sector did significantly change in Slovakia from 2019 to 2020 as a result of the COVID-19 pandemic.

Keywords: antibiotic consumption, defined daily dose, hospital care, Slovakia