Praktické lekárnictvo 1/2019

Analýza vývoja spotreby liekov od roku 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA), PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Hlavným cieľom predloženej vedeckej práce bolo analyzovanie spotreby liekov v počte balení, finančnom vyjadrení a v definovaných denných dávkach za desaťročné obdobie (od roku 2009 do roku 2018) v podmienkach Slovenskej republiky. Zdroj použitých údajov bol Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave a databáza Spotreba liekov na Slovensku, Modra 2000 – 2018, MCR, s. r. o. Údaje boli získané spracovaním hlásení distributérov liekov. K základným sumárnym údajom o počte balení liekov a o spotrebe vo finančnom vyjadrení sa pripojili údaje o definovaných denných dávkach v zmysle údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Pri vyjadrení spotreby liekov v definovaných denných dávkach môžeme pozorovať nárast spotreby liekov od roku 2009 do 2011. Následne došlo k poklesu v roku 2012 až na úroveň 3 594 269 715 DDD. Z výsledkov analýzy vyplýva, že spotreba liekov od roku 2013 do roku 2017 rástla a dosiahla hodnotu 4 460 445 796 DDD. Následne dochádza k poklesu spotreby v definovaných denných dávkach v roku 2018 na úroveň 4 338 494 260 DDD. Predložená analýza môže byť podkladom na vykonávanie utilizačných štúdií a následné aplikovanie systémových opatrení pri regulácii procesu liekovej politiky v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: lieková politika, spotreba liekov, definovaná denná dávka

Analysis of drug consumption development from 2009 to 2018 in the Slovak Republic

The aim of this study was to analyze the consumption of drugs from in packages, financial expenditures and defined daily doses during the ten years period (from 2009 to 2018) in the Slovak Republic. Sales data of wholesalers, which are legally obliged to provide information to the State Institute for Drug Control were used for the analysis. The database Spotreba liekov na Slovensku, Modra 2000–2018, MCR, s. r. o., was used. Data about consumption based on defined daily doses in accordance with the classification of the World Health Organization were incorporated. The collected data showed an increase in consumption of drugs from 2009 to 2011 in defined daily doses. However, moderate decrease in consumption till 2012 at the level 3 594 269 715 DDD can be seen. The consumption of drugs from 2013 till 2017 increased at the level of 4 460 445 796 DDD. Data showed decrease in consumption of drugs in 2018 at the level of 4 338 494 260 DDD. The analysis can be supportive for utilization studies and following application of systematic arrangements for regulations of drug policy in the Slovak Republic.

Keywords: drug policy, consumption of drugs, defined daily doses