Praktické lekárnictvo 4/2018

Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v podmienkach Slovenskej republiky

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA), PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Hlavným cieľom predloženej vedeckej práce bolo analyzovanie spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v definovaných denných dávkach za desaťročné obdobie (od roku 2008 do roku 2017) v podmienkach Slovenskej republiky. Údaje pre predloženú vedeckú prácu boli získané spracovaním hlásení distributérov liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave. K základným sumárnym údajom boli pripojené údaje o spotrebe liekov v definovaných denných dávkach v zmysle údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Na základe predložených výsledkov môžeme konštatovať pokles spotreby liekov z ATC skupiny Oftalmologiká v denných definovaných dávkach od roku 2008 do roku 2012 až na hodnotu 40 023 871. Od roku 2013 do roku 2015 dochádza k nárastu spotreby liekov v DDD až na úroveň 43 497 867, avšak v nasledujúcom období do 2017 pozorujeme signifikantný pokles spotreby liekov v DDD až na úroveň 36 381 643. Predložená analýza môže byť podkladom na vykonávanie utilizačných štúdií a aplikovanie systémových opatrení pri regulácii procesu liekovej politiky v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: lieková politika, spotreba oftalmologík, definovaná denná dávka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trends in consumption of drugs from the ATC group Ophthalmologicals in the Slovak Republic

The aim of this study was to analyze the consumption of drugs from the ATC group Ophthalmologicals in defined daily doses during the ten years period (from 2008 to 2017) in the Slovak Republic. Sales data of wholesalers, which are legally obliged to provide information to the State Institute for Drug Control were used for the analysis. Data about consumption based on defined daily doses in accordance with the classification of the World Health Organisation were incorporated. The collected data showed a decrease in consumption of drugs from the ATC group Ophthalmologicals from 2008 to 2012 in defined daily doses. The consumption of ophthalmologicals reached 40 023 871 DDD in 2012. However, an increase in consumption from 2013 to 2015 can be seen. The consumption of drugs reached 43 497 867 DDD in 2015. The consumption of ophthalmologicals from 2016 to 2017 decreased at the level of 36 381 643 DDD. The analysis can be supportive for utilization studies and application of systematic arrangements for regulations of drug policy in the Slovak Republic.

Keywords: drug policy, consumption of ophthalmologicals, defined daily doses